Quantcast

NS seme » RJ Ogledno polje

Razvojem Instituta, naročito na polju stvaranja novih sorti, ukazala se potreba za umnožavanjem semenskog materijala i proizvodnjom ishodnog semena. 1946. godine Zakonom o nacionalizaciji stvoren je kompleks zamljišta na Rimskim šančevima i oformljena je ekonomija na jednom delu Oglednih polja i nazvana „UM Polje I”.

Početkom pedesetih godina Matica srpska je za potrebe Instituta ustupila zemljište na Čeneju, da bi šesdesetih godina došlo do zamene sa radnom organizacijom „25.maj” iz Čeneja za zemljište na prostoru „Forgač” (bivše imanje Bene Forgača) i na taj način je stvoren kompleks na Rimskim šančevima – današnja RJ Ogledno polje, čija površina iznosi 670 ha.

Od osnivanja Ekonomija je bila locirana na „Polju I”, gde su izgrađeni objekti za doradu i skladištenje semena, kao i objekti za stočarsku proizvodnju koje je održavano do 1986. Uvođenjem mehanizacije u proces poljoprivredne proizvodnje oformljena je i mašinska radionica koja se 1960. godine zajedno sa mašinskim parkom kao i upravom Ekonomije preselila na lokaciju „Forgač” gde se nalazi i danas.

Radna jedinica Ogledno polje zapošljava 44 radnika u stalnom radnom odnosu, od toga dva sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom, 35 sa srednjom stručnom spremom i dva polukvalifikovana radnika.