Quantcast

NS seme » Odeljenje za uljane kulture

Odeljenje za uljane kulture Instituta za ratarstvo i povrtarstvo bavi se naučnoistraživačkim programom stvaranja i iskorišćavanja genetskog potencijala suncokreta i uljane repice. Do sada Odeljenje ima priznatih 338 hibrida u svetu, kako samostalno tako i u saradnji sa drugim svetskim kompanijama i institutima. U Srbiji je registrovano 58 naših hibrida suncokreta i 9 sorti uljane repice.

Odeljenje za uljane kulture poseduje gen banku sa preko 7000 inbred linija suncokreta, stvorenih iz različitih genetskih izvora, bogatu kolekciju sortnih i lokalnih populacija, oko 900 populacija divljih vrsta suncokreta i više interspecies hibrida a raspolaže i se moderno opremljenim biotehnološkim, citogenetskim i drugim laboratorijama i najsavremenijim doradnim centrom.

Osnovni program istraživanja u Odeljenju je oplemenjivanje suncokreta. Na osnovu zahteva tržišta i raspoložive genetske varijabilnosti suncokreta u svetu i kod nas, radi se na stvaranju:

 
Sunflower Research
Network
  • hibrida sa visokim prinosom semena i ulja, otpornih prema dominantnim bolestima, insektima i suši;
  • produktivnih hibrida sa različitim kvalitetom ulja;
  • hibrida otpornih na različite herbicide;
  • produktivnih konzumnih hibrida sa povećanim sadržajem proteina;
  • namenskih hibrida za ishranu živine i ptica;
  • dekorativnog suncokreta.

NS hibridi suncokreta se seju u svetu na površini od preko 3 miliona hektara. Pored Srbije imaju i značajno prisustvo u Rumuniji, Italiji, Mađarskoj, Španiji, Rusiji, Indiji i mnogim drugim zemljama. U Ukrajini, koja gaji preko 3 miliona hektara, Institut je neprikosnoveni lider na tržištu sa udelom od preko 30%. U Francuskoj spadamo u lidere na tržištu kroz program zajedničkih hibrida s našim partnerima.

Najveće bogatstvo Odeljenja je moćan naučnoistraživački tim od 32 visokoobrazovana stručnjaka od kojih je 12 doktora nauka i 6 magistara i mastera koji se uspešno bave primenom nauke u poljoprivrednoj praksi radi postizanja što boljih rezultata u svetu nauke ali i na svim tržištima sveta.

Odsek za uljanu repicu

Tokom 2013. u okviru Odeljenja formiran je Odsek za uljanu repicu čija je osnovna delatnost stvaranje i iskorišćavanje genetskih potencijala uljane repice. Aktivnosti u okviru Odseka mogu se podeliti na:

Oplemenjivanje uljane repice - stvaranje visokoproduktivnih sorti i hibrida tipa "00", otpornih prema dominantnim bolestima i insektima; proučavanje bioloških i ekonomskih osobina domaćih i stranih sorti.

Direktno povezana s oplemenjivanjem uljane repice su i genetska istraživanja, citogenetska istraživanja, tehnologija gajenja, zaštita uljane repice od bolesti i štetočina.

Semenarstvo uljane repice - proizvodnja kvalitetnog semena roditeljskih komponenti i semena sorti i hibrida uljane repice.

Održavanje kolekcija genotipova drugih uljanih biljnih vrsta - genotipska i fenotipska karakterizacija genotipova manje zastupljenih uljanih biljnih vrsta sa ciljem stvaranja visokoproduktivnih sorti tolerantnih prema biotskom i abiotskom stresu.