Quantcast

NS seme » Odeljenje za šećernu repu

Budući da je Novi Sad bio kulturni, ekonomski i naučni centar Vojvodine, te da je Vojvodina bila najveći proizvođač šećerne repe u Jugoslaviji, sada u Srbiji. 1959. osnovan je Zavod za šećernu repu u okviru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U tom periodu su u zavodu radili dipl. inž. Radomir Đorđević u zvanju asistenta i dipl. inž. Vojislav Kovačević selekcionar stanice, u zvanju višeg stručnog saradnika. U toku 1960. Zavod za šećernu repu bio je smešten na Matici u Čeneju, a krajem 1960. je prebačen na Forgač (Rimski šančevi). 1962. počela je izgradnja nove zgrade sa, u to vreme, modernim laboratorijama i opremom. Izgradnju zgrade i nabavku nove opreme jednim delom finansirala je Industrija šećera Jugoslavije. Zgrada u kojoj je i danas smešteno Odeljenje za šećernu repu i Odeljenje za uljane kulture završena je i predata na korišćenje 1963 godine.

U početku rada Odeljenja počinje se sa selekcijom i umnažanjem semena originala od domaćih autohtonih sorata diploidnog tipa Belje N; Crvenka N i Aleksinac N koje su zvanično priznate 1961. godine.

Razvojem Odeljenja intenzivno se radi na novom diploidnom i tetraploidnom monogermnom i multigermnom selekcionom materijalu s ciljem stvaranja domaćih anizoploidnih multigermnih i monogermnih sorata, a počinju i agrotehnološka istraživanja kod šećerne repe.

Pored stručnjaka s fakultetskom spremom u Zavodu za šećernu repu bila su angažovana dva tehničara i desetak radnika.

Integracijom Instituta za poljoprivredna istraživanja sa Poljoprivrednim fakultetom 1976. u zavod dolazi nekoliko profesora i asistenata s predmeta Oplemenjivanje biljaka i Posebno ratarstvo. U zavodu u tom periodu radi 9 saradnika s fakultetskim obrazovanjem, od toga tri doktora nauka i dva magistra. Krajem 1980. god. iz Zavoda za fiziologiju biljaka dolaze još tri doktora nauka. Na programu Oplemenjivanja bilja primaju se još 2 asistenta i 1 na semenarstvo.

U ovom momentu u Odeljenju za šećernu repu radi 25 stalno zaposlena radnika i to: 5 doktora nauka, 2 magistra, 2 inženjera, tehnički saradnici, pomoćno osoblje i radnici. Odeljenje raspolaže sa tri laboratorije i centrom za doradu semena.

Seme

Za setvu Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima u ponudi seme šećerne repe odličnog kvaliteta i to:

Inkrustrirano – najkrupnije seme koje se prvenstveno koristi za setvu nakon optimalnih rokova.
Pilirano –seme na koje se nanosi veći broj različitih materija koje dovode do povećanja mase semena i poboljšanja kvaliteta semena. Najviše se koristi za setvu.
Minipilirano – novo u ponudi

Osnovna razlika između minipiliranja i piliranja je u količini smese koja se dodaje na seme,
a cilj ovog tehnološkog postupka je:

  1. povećanje dimenzije semena i postizanje okruglog oblika zbog lakše i preciznije setve,
  2. povećanje apsolutne mase semena i
  3. kvalitetna zaštita od bolesti i štetočina u ranim fazama razvoja.

Svo seme je zaštićeno fungicidom i insekticidom.

NS seme šećerne repe poseduje visoku energiju klijanja (NOVA TEHNOLOGIJA U DORADI SEMENA), koja omogućuje obezbeđenje punog sklopa i ujednačeno nicanje što je bitan preduslov da se ostvari visok i stabilan prinos korena šećerne repe odličnog kvaliteta.