Quantcast

NS seme » Odeljenje za strna žita

Od osnivanja Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice 1938.g., od koje je nastao današnji Institut, kontinuirano se razvija program rada na oplemenjivanju, agrotehnici i proizvodnji semena strnih žita, koji se u početku zasnivao na introdukovanom a potom i na sopstvenom oplemenjivačkom materijalu.

Osnovu naučnoistraživačke delatnosti čini oplemenjivački rad, koji je podređen stvaranju sorti strnih žita (pšenica, ječam, tritikale, durum pšenica, ovas, raž) visokog prinosa i unapređenih parametara kvaliteta, pogodnih za ishranu ljudi, stoke i proizvodnju obnovljivih energenata, tolerantnih na abiotičke (suša, visoke i niske temperature, itd.) i biotičke faktore (prevalentne bolesti i štetočine), sa definisanom sortnom agrotehnikom i namenom u prerađivačkoj industriji, primenom klasične i moderne biotehnologije, uz poštovanje evropskih i svetskih standarda zaštite prirodne sredine.

Visok prinos i odličan tehnološki kvalitet zrna, stabilnost i adaptabilnost u različitim agroekološkim uslovima, prepoznatljive su odlike NS sorti strnih žita.

Do sada je u Odeljenju stvoreno 443 sorte ozimih i jarih strnina: 265 sorti ozime i 31 sorta jare hlebne pšenice; 59 sorti ozimog i 39 sorti jarog ječma; 18 sorti ozimog tritikalea; 9 sorti ozimog i 10 sorti jarog ovsa; 2 sorte jare i 4 sorte ozime durum pšenice, 4 sorte ozime raži i po jedna sorta spelta i kompaktum pšenice. Ostvareni rezultati vredni su pažnje i van granica naše zemlje. U 17 zemalja Evrope, Male Azije i Severne Amerike registrovano je 67 sorti strnih žita.

U Odeljenju za strna žita od 42. zaposlenih, 6 doktora nauka, 4 magistra-mastera i još 6 visoko obrazovanih kadrova, bave se različitim istraživanjima sa ciljem primene nauke u praksi i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.