Quantcast

Biografija » Dragan Milić
Dr Dragan B. Milić, naučni saradnik. Radni odnos u Institutu zasnovao je 2001. godine. Magistrirao je 2007. a doktorirao 2011. na Katedri za genetiku i oplemenjivanje biljaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Bavi se različitim aspektima oplemenjivanja lucerke. Autor je i koautor preko 150 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima kao i u zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih skupova. Autor je tri sorte lucerke i po jedne sorte bele lupine, jarog stočnog graška za zrno, crvene deteline i jedne sorte ozime grahorice. Nakon odbranjene doktorske disertacije, tokom 2011. i 2012. godine, bio je na šestomesečnom usavršavanju u SAD.
Dragan Milić