Quantcast

Biografija » Vojislav Mihailović
Dr Vojislav M. Mihailović, naučni savetnik, bio je upravnik Zavoda za krmno bilje u periodu 1995-2012. godine, a 2013. je imenovan za pomoćnika direktora za organizaciju poslova u proizvodnji i plasmanu. Rođen je 1957. u Prijelozima, Bjelo Polje, Crna Gora. Docent je na predmetu Proizvodnja krmnog bilja. Poljoprivredni fakultet ratarsko-povrtarskog smera završio je u Novom Sadu 1981. Magistrirao je (1989) i doktorirao (1994) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, naučna oblast Genetika i oplemenjivanje biljaka. Po završetku Fakulteta radio je u DP PD OOUR Vojvodina u Novom Miloševu, a 1982. Prelazi u Institut za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kao asistent pripravnik u naučnom radu na oplemenjivanju i selekciji jednogodišnjih krmnih mahunarki. Izabran je za asistenta u nastavi 1987. i docenta 1996. godine. Od 2005. je u zvanju naučnog savetnika. Objavio je više od 500 naučnih radova u celini ili u sažetku, poglavlja u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i monografijama, i obaveštenja sa naučnih skupova. Kao oplemenjivač do sada je stvorio 52 sorte priznate u zemlji, pri čemu je prvi autor na 34 a koautor na 18 sorti različitih krmnih biljaka. Priznato mu je 18 sorti u inostranstvu, EU i drugim zemljama.
Vojislav Mihailović