Quantcast

Biografija » Dragana Miladinović
Dr Dragana Miladinović, naučni savetnik. Rođena je 1970. u Šidu. Diplomirala je 1993. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Ratarstvo i povrtarstvo, gde je i magistrirala 1997. godine na smeru Genetika i oplemenjivanje biljaka. Doktorsku disertaciju iz oblasti fiziologije biljaka odbranila je 1999. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu. Školovala se u Francuskoj, u Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Toulouse, gde je 1998. godine odbranila master rad iz oblasti ćelijske i molekularne biologije. Postdoktorsko usavršavanje iz oblasti biotehnologije obavila je na Univerzitetu Kornel u SAD, gde je boravila kao stipendista Norman Borlaug fondacije. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1996. Od 2007. godine predaje Kulturu ćelije i tkiva na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Član je Stručnog saveta za biološku sigurnost od 2001. čiji je potpredsednik od 2007, kao i Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu od 2010. Koordinator je FAO ESCORENA Sunflower Research Network od 2010. Kao autor ili koautor objavila je 207 naučnih radova, dva poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, tri knjige i jedan udžbenik. Koautor je jednog patenta i jednog hibrida suncokreta. Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove bila je u periodu 2009-2010. a ponovo je izabrana na tu funkciju 2013.
Dragana Miladinović