Quantcast

Biografija » Ksenija Taški-Ajduković
Dr Ksenija J. Taški Ajduković (1971, Novi Sad) naučni savetnik. U Institutu je zaposlena od 2008. na biotehnološkim istraživanjima. Pre toga je rukovodila radom laboratorije za biotehnološka ispitivanja u Nacionalnoj laboratoriji za ispitivanje semena u Novom Sadu. Magistrirala je 1999. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a doktorirala 2005. na Biološkom fakultetu u Beogradu. Bila je na specijalizaciji u Italiji i Izraelu kao i na više međunarodnih kurseva. Kao autor i koautor objavila je preko 130 naučnih radova. Član je Tehničkog komiteta za genetsku čistoću (Variety Committee) Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (International Seed Testing Association, ISTA) i član editorskog tima časopisa International Journal of Plant Research.
Ksenija Taški-Ajduković