Quantcast

Biografija » Zvonimir Sakač
Mr Zvonimir Sakač, viši stručni saradnik. Radi u Odeljenju od maja 1987. godine. Istraživački rad je započeo na problematici fiziologije suncokreta, a od 2008. godine radi na poslovima proučavanja kvalitativnih i kvantitativnih parametara kvaliteta ulja u procesu selekcije novih genotipova suncokreta. Kao autor ili koautor objavio je 171 naučni i stručni rad, jedno monografsko delo i dva poglavlja u monografiji, a urednik je i jedne međunarodne monografije o genetici i oplemenjivanju suncokreta. Od 1990. godine do jula 2004. godine bio je sekretar redakcije i tehnički urednik, a od 2004. godine postavljen je za urednika međunarodnog naučnog časopisa o suncokretu Helia.
Zvonimir Sakač