Quantcast

Reference » Karlo Đilvesi
 1. Mühlbauer W., Müller J., Reisinger G., Kišgeci J., Kota E., Đilvesi K., Tešić M., Martinov M.: Solarni plastenik – sušara za lekovito i aromatično bilje, Zlatna medalja, sa XIV Međunarodne smotre noviteta u poljoprivrednoj, šumarskoj i prehrambenoj tehnici na IX izložbi inovacija i pronalazaka u poljoprivrednoj tehnici, Novi Sad 1990.
 2. Karlo ĐILVESI dipl.ing.,dr sc med Jelka RODIĆ STRUGAR: Efikasnost sistema centralne aspiracije u pogonu za pakovanje semenskog suncokreta, „PTEP“ časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi sa XIX  naučno-stručnog skupa, Vol.11 (2007), br. 3, str 154-157, Tara 2007. Kategorija: M-52 (JMBG-2001954800036)
 3. Slaviša ŠTATKIĆ dipl.ing., mr V. Lončarević, mr I. Pataki, K. Đilvesi dipl.ing.: Efikasnost ujednačavanja osobina semena pšenice primenom frakcionisanja prema veličini,  „PTEP“  časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljopreivredi sa XIX naučno-stručnog skupa, Vol.11
  (2007), br. 4, Tara 2007. Kategorija: M-52
 4. Đilvesi K. dipl.ing., dr Miklič V., Butaš Daliborka dipl.ing., Dedić B. dipl.ing., Štatkić S. dipl.ing.: Određivanje količine izgubljenog sredstva za zaštitu semena suncokreta usled spiranja, „PTEP“ časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi sa XX naučno-stručnog skupa, Vol 12 (2008), broj 1-2, Kopaonik 2008. Kategorija: M-52
 5. Mr Lončarević V., dr Tatić M., Đilvesi K. dipl.ing., mr Pataki I., Štatkić S. dipl.ing., Čapelja V. dipl.ing.: Sistem skladištenja i čuvanja semena poljoprivrednih kultura u kontrolisanim uslovima, „PTEP“ časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi sa XX naučno-stručnog skupa, Vol 12 (2008), broj 1-2, Kopaonik 2008.Kategorija: M-52
 6. Đilvesi K.dipl.ing., Butaš Daliborka dipl.ing., Jokić G. Dipl.ing., Štatkić S. dipl.ing., mr Lončarević V.: Rezultati uticaja sredstva za zaprašivanje na kvalitet suncokreta u kontrolnom ogledu, „PTEP“ časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi sa XXI nacionalne konferencije, Vol 13 (2009), broj 2, Divčibare 2009. (str.146-149).Kategorija: M-52
 7. mr Lončarević V., Đilvesi K. dipl.ing., Štatkić S. dipl.ing., Kostić M. Dipl.ing., Karagić Đ. Dipl.ing.: Automatizacija tehnoloških procesa u skladišno-distributivnom centru, „PTEP“ časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi sa XXI nacionalne konferencije Vol. 13 (2009), broj 1, Divčibare 2009. (str.91-94). Kat.: M-52
 8. Štatkić S., Đukanović, Lana, Biserčić, Milena, Lončarević V., Đilvesi K.: Uticaj različitih faza dorade na osobine semena pšenice, Poster, selekcija i semenarstvo, Vršac 2010. Kategorija: M-52
 9. Prole S.dipl.ing., dr. Radić V., mr. Mrđa, Jelena, Ostojić B.dipl.ing., Jokić G. Dipl.ing., Đilvesi K.dipl.ing., dr.Miklič V.: Dorada semena hibridnog suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Zbornik radova sa savetovanja agronoma 2010., Zlatibor 2010. (str.371-376). Kategorija : M-52
 10. Mrđa, Jelena,Ostojić B., Prole S., Jokić G., Butaš, Daliborka, Đilvesi K., Miklič V.: Uticaj hibrida, način čuvanja i zaštite semena na nicanje suncokreta, Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 47 (2010), str. 517-522.   Kategorija: M-51
Karlo Đilvesi