Quantcast

Reference » Siniša Prole
  1. Prole,S., Lazić,m. Spremo,V., Slifka.,M., (1988): Samohodni uređaj za distribuciju sredstava za hlađenje i podmazivanje DSHP-02. Druga nagrada na: Konkurs »kremenko 88«
  2. Prole, S., Đilvesi, K. (2000): Industrijska dorada semena suncokreta u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Revija Agronomska saznanja XXVI Simpozijum »VDPT«, Aranđelovac, 10(3-4):65-68
  3. Đilvesi, K., Miklič, V., Prole, S. (2001): Uporedna analiza uticaja inkrust mase nove formulacije na kvalitet semena suncokreta. Zbornik radova, 42. Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica, Herceg Novi, 53-58
  4. Miklič, V., Radić, V., Đilvesi, K., Popov, S., Prole, S., Ostojić, B., Mrđa, J. (2008): Tretiranje semena suncokreta (Helianthus anuus L.) i efekti primene insekticida. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 45(2): 125-131
  5. Mrđa, J., Ostojić, B., Radić, V., Prole, S., Jokić, G., Butaš, D., Miklič, V., (2009): Efekat različitih uslova čuvanja na klijavost tretiranog hibridnog semena suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 46(1): 63-71
  6. Radić, V., Mrđa, J., Marjanović-Jeromela, A., Prole, S., Jokić, G., Marinković, R., Miklič, V. (2009): Osetljivost klijanaca kukuruza na pojedine stresne uslove. Selekcija i semenarstvo 15(4): 21-27
  7. Mrđa, J., Radić, V., Prole, S., Jokić, G., Ostojić, B., Butaš, D., Miklič, V. (2009): Apsolutno suva masa ponika linija suncokreta u zavisnosti od hemijskog tretmana i dužine čuvanja. Selekcija i semenarstvo 15(4): 55-62
  8. Prole, S., Radić, V., Mrđa, J., Ostojić, B., Jokić, G., Đilvesi, K., Miklič, V. (2010.): Dorada semena hibridnog suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Ratarstvo i povrtarstvo 47(I): 371-376
  9. Prole, S., Mrđa, J., Jokić, G., Butaš, D., Radić, V., Đilvesi, K., Miklič, V. (2010): Dogradnja centra za doradu semena suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik abstrakata, VI naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva, Vršac, str. 78
  10. Mrđa, J., Ostojić, B., Prole, S., Jokić, G., Butaš, D., Đilvesi, K., Miklič, V. (2010): Uticaj hibrida, načina čuvanja i zaštite semena na nicanje suncokreta. Ratarstvo i povrtarstvo 47(2): 517-522
Siniša Prole