Quantcast

Biografija » Bojan Jocković
Dipl. inž. – master Bojan Đ. Jocković (1982, Novi Sad), istraživač-saradnik za oblast Oplemenjivanje biljaka. Radni odnos u Institutu je zasnovao 2008. kao istraživač-pripravnik na oplemenjivanju pšenice. Master rad odbranio je 2010. U zvanje istraživač-saradnik izabran je 2011. Autor je 3 i koautor 17 naučno-stručnih radova.
Bojan Jocković