Quantcast

Biografija » Branka Orbović
Mr Branka R. Orbović (1969, Vrbas), viši stučni saradnik za oblast Zaštita bilja. Radni odnos je zasnovala 1997. u Zavodu za zaštitu bilja. Organizacionim promenama u Institutu 2008. je raspoređena u Odeljenje za strna žita. Magistarsku tezu je odbranila 1996. a u zvanje viši stručni saradnik je izabrana 2007. Kao prvi autor objavila je 9 naučnostručnih radova, dok je kao koautor objavila 33 naučnostručna rada.
Branka Orbović