Quantcast

Biografija » Mirjana Lalošević
Mr Mirjana S. Lalošević (1981, Novi Sad), istraživač-saradnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Radni odnos je zasnovala 2007. kao istraživač-pripravnik na poslovima fitopatologije u Odeljenju za zaštitu bilja. Organizacionim promenama u Institutu 2008. raspoređena je u Odeljenje za strna žita. Magistrirala je 2010. i izabrana u zvanje istraživač-saradnik 2010. Kao prvi autor objavila je 9 naučnostručnih radova, dok je kao koautor objavila 20 naučnostručnih radova.
Mirjana Lalošević