Quantcast

Biografija » Radivoje Jevtić
Dr Radivoje M. Jevtić (1959, Crnča, Ljubovija), naučni savetnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Radni odnos zasnovao je 1988. kao asistent u naučnom radu. Magistrirao je 1990. a doktorirao 1993. Za naučnog saradnika je izabran 1994, za višeg naučnog saradnika 1999. i za naučnog savetnika 2005. Koautor je 44 sorte ozime i 11 sorti jare pšenice, jedne sorte ozimog i četiri sorte jarog ječma. Samostalno ili kao prvi autor objavio je 88 naučnostručnih radova, dok je kao koautor objavio 197 naučnostručnih radova. U periodu 2006–2008. bio je rukovodilac Odeljenja za zaštitu bilja.
Radivoje Jevtić