Quantcast

Biografija » Slaviša Štatkić
Dipl.inž. Slaviša M. Štatkić (1967, Prizren), viši stručni saradnik. Radni odnos je zasnovao 1993. god. u AD Agrounija Inđija, u doradnom centru Inđija-seme, gde je radio do maja 2007.god., kada prelazi u Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Kao rukovodilac doradnog centra, raspoređen je na poslove koordinatora na poslovima dorade semena u Odeljenju za strna žita. Obavio je specijalizaciju na poljoprivrednom fakultetu Zemun, sa stečenim stručnim nazivom specijalista za doradu i čuvanje semena. Kao autor ili koautor objavio je 15 stručnih radova.
Slaviša Štatkić