Quantcast

Biografija » Vladimir Aćin
Dipl. inž. – master Vladimir A. Aćin (1981, Zrenjanin), istraživač-saradnik. Radni odnos zasnovao je 2008. kao istraživač-pripravnik na poslovima agrotehnike strnih žita. Master rad odbranio je 2010. a u zvanje istraživač-saradnik izabran je 2011. Samostalno ili kao prvi autor objavio je dva rada, dok je kao koautor učestvovao u izradi 26 naučnostručnih radova.`
Vladimir Aćin