NS SEME » Sorte i hibridi krmnog bilja na EU listi

NS SEME sorte i hibridi krmnog bilja na EU sortnoj listi


VIŠEGODIŠNJE KRMNE LEGUMINOZE

LUCERKA

MAX PRINOS: 25 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • NS Jelena je najnovija NS sorta lucerke, odlikuje se brzim porastom posle kosidbe.
 • Rano stasna je sorta, visokih prinosa suve materije (20-25 t/ha).
 • Namenjena za gajenje na lakšim i srednje teškim zemljištima, tolerantna na sušu.
 • Optimalan broj otkosa u godini je 5-6.
 • Namenjena je za intenzivan sistem iskorišćavanja.
 • Sorta stabilnih prinosa odličnog kvaliteta (20-22% proteina u momentu kosidbe).

MAX PRINOS: 25 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Rana sorta, tolerantna na sušu, namenjena za intenzivno korišćenje (5-6 otkosa).
 • Na kvalitetnim zemljištima ostvaruje visok prinos (85-100 t/ha zelene krme i
  preko 20 t/ha sena) i dobar kvalitet (21% sirovih proteina).
 • Adaptabilna je i stabilna sorta, najrasprostranjenija u Srbiji.

MAX PRINOS: 25 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Sorta visokih prinosa zelene krme (85-100 t/ha) i sena (18-20 t/ha) u
  proizvodnim uslovima, tolerantna prema intenzivnom načinu iskorišćavanja, odličnog
  kvaliteta (21% proteina u senu).
 • Povećanog je nivoa tolerantnosti prema suši, niskim temperaturama i poleganju.
 • Rana je sorta, brzog inicijalnog porasta posle košenja.
 • Izuzetno je prinosna na lakšim i srednje teškim zemljištima.

MAX PRINOS: 25 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Sorta koja se odlikuje dobrim proizvodnim osobinama na težim, hidromorfnim
  zemljištima (Centralna Srbija, BiH): visok prinos biomase (80-100 t/ha zelene krme,
  sena 15-20 t/ha), dobar kvalitet (22% proteina).
 • Adaptabilna je sorta, visokih prinosa u različitim proizvodnim uslovima.

MAX PRINOS: 25 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • NS Alfa odlikuje se visokim genetskim potencijalom za prinos krme (preko 80 t/ha) i
  suve materije (preko 20 t/ha).
 • Namenjena za intenzivnu proizvodnju, postiže 6 otkosa u godini uz
  primenu navodnjavanja.
 • Otporna na poleganje i učestalu kosidbu.
 • Poseduje visoku otpornost na niske temperature i sušu.
 • Sorta odličnog kvaliteta sa sadržajem proteina 20-22%.

CRVENA DETELINA

MAX PRINOS: 19 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Srednje rana sorta crvene deteline, pogodna je za gajenje u
  travno-detelinskim smešama na manje plodnim, vlažnijim i kiselijim
  zemljištima (Centralna Srbija, BiH).
 • Dobra granatost i lisnatost uslovljava visok prinos i kvalitet krme.
 • Maksimalan prinos zelene mase (70-95 t/ha), odnosno sena (15-17 t/ha) postiže u
  drugoj godini života iz 3-4 otkosa, dok treće godine života iz dva otkosa ostvaruje ukupan prinos zelene mase na nivou prve godine.
 • Odličnog je kvaliteta, udeo lišća u prinosu početkom cvetanja iznosi i
  do 55% (18,5% proteina u senu).

JARI PROTEINSKI GRAŠAK

MAX PRINOS: 6 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Nova sorta jarog proteinskog graška za proizvodnju zrna.
 • Dužina vegetacije je 80-85 dana.
 • Sorta graška minimalnog poleganja, visine stabla 50-70 cm, afila tipa lista i
  bele boje cveta.
 • Prinos zrna u proizvodnim uslovima je 4,5-5,5 t/ha sa 25% sirovih proteina.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.

JARI GRAŠAK ZA KOMBINOVANO ISKORIŠĆAVANJE

MAX PRINOS: 50 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos

OPIS SORTE
 • Sorta jarog graška namenjena za kombinovano korišćenje – kao kabasta stočna
  hrana (krma) i zrno.
 • Odlikuje se visokim genetičkim potencijalom: prinos zelene krme 30-50 t/ha i
  zrna 2,5-5,0 t/ha.
 • Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji krme je 19-21%, a u zrnu 28%.
 • Sadržaj antinutritivnih materija u zrnu je minimalan, pa nije potrebna termička
  obrada zrna.
 • Najrasprostranjenija je sorta jarog graška u proizvodnji.

JARA GRAHORICA

MAX PRINOS: 50 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos

OPIS SORTE
 • Jara sorta obične grahorice, visokog prinosa i kvaliteta krme.
 • Sorta je namenjena proizvodnji zelene mase, sena, silaže i senaže, u smeši sa
  potpornim usevom – ovsem.
 • Prinos zelene mase je 40-50 t/ha, a sena 8-10 t/ha.
 • Odličan kvalitet krme za ishranu preživara.

OZIMI KRMNI GRAŠAK

MAX PRINOS: 60 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Sorta ozimog krmnog graška, otporna na niske temperature.
 • Odličan predusev za većinu gajenih biljaka, kvalitetno hranivo u ishrani preživara
  kao čist usev i u smeši sa strninama.
 • Koristi se za zelenišno đubrenje u voćnjacima i vinogradima.
 • Odlikuje se povećanim udelom suve materije u prinosu krme i visinom 150-180 cm.
 • Sorta namenjena za proizvodnju zelene mase, sena, silaže i senaže, u smeši sa
  ovsem ostvaruje prinose do 60 t/ha zelene mase i 8-11 t/ha sena, sa oko 19%
  sirovih proteina.

MAX PRINOS: 60 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Sorta ozimog stočnog graška za proizvodnju krme, veoma jake otpornosti na
  zimske uslove.
 • Pogodna za gajenje u čistom usevu ili u kombinaciji sa strnim žitima.
 • Prinos 40-50 t/ha krme i 8-10 t/ha sena.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan - nije potrebna termička obrada zrna.

KRMNI SIRAK

MAX PRINOS: 100 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Sorta je stvorena ukrštanjem stočnog sirka i sudanske trave.
 • Prosečan prinos zelene krme je 70 t/ha, a do 100 t/ha u uslovima navodnjavanja.
 • Odlikuje se dobrim bokorenjem i regeneracijom (3 otkosa godišnje), otpornošću
  na poleganje i najznačajnije bolesti sirka (gar i crvenilo).
 • Odličan izvor ugljenih hidrata i energije u stočnoj ishrani, sa prosečnim sadržajem
  vlakana 42% i šećera 42%, odličan kao stočna hrana i za proizvodnju silomase
  u biodigestorima.

MAX PRINOS: PREKO 100 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS HIBRIDA
 • Hibrid sirka šećerca, duge vegetacije i visokih prinosa zelene krme i silaže, pogodan
  za kasnu kosidbu i siliranje.
 • Otporan je na ekonomski značajnije bolesti.
 • Stabljika ostaje sočna do kraja vegetacije, te je odlična sirovina za spravljanje silomase
  u biodigestorima za proizvodnju biogasa.

SUDANSKA TRAVA

MAX PRINOS: 100 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Najrasprostranjenija sorta sudanske trave za zelenu krmu i seno.
 • Odlikuje se dobrim bokorenjem i odličnom regeneracijom, uz 3-4 otkosa godišnje,
  kao i mogućnošću setve u više perioda.
 • Prinos zelene krme 80-100 t/ha i do 20 t/ha sena.
 • Namenjena za svežu potrošnju.
 • Sejati 25-30 kg/ha semena na razmak od 25 cm ili 12.5 cm sa 35-40 kg/ha semena
  za setvu sena.

STOČNI KELJ

MAX PRINOS: 80 t/ha

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

OPIS SORTE
 • Nova sorta ozimog stočnog kelja sa velikim potencijalom za prinos zelene krme.
 • Koristi se za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja, a naročito preživara.
 • Otporna je na niske temperature i većinu bolesti.
 • Odlikuje se sočnim i krupnim listom.
 • Prinos zelene krme je 50-80 t/ha, u zavisnosti od roka setve.