Page 3 - NS SEME FAJTAVÁLASZTÉK 2017.
P. 3

Az újvidéki Földművelési és Konyhakertészeti Intézet fajta-katalógusa a leg-
       fontosabb információkat nyújtja azok tulajdonságairól, termőképességéről
       és minőségéről, ennek a termőképességnek minél jobb kihasználási módjá-
       ról és hogy tájékoztasson: a gazdák hogyan kaphatnak mérvadó termelési
       tanácsot.


       Az Intézet szakemberei az év 365 napján a mezőgazdasági termelők rendel-
       kezésére állnak, de ugyanígy a technológusok, a raktározók, a malomipari
       dolgozók, az állattenyésztők és mindazok rendelkezésére is, akik magot vagy
       egyéb növényeket termelnek és feldolgozzák azokat. A katalógusba nem fér
       bele minden, a termelők által kért információ, ezért az Intézet szakemberei
       minden évben számos előadást, tribünt és egyéb találkozót szerveznek, s az
       ilyen közvetlen kapcsolatokban szerezhetnek részletes információt az őket
       érdeklő kérdésekről. Rendelkezésükre állnak promotőreink is - az Intézet
       terepi képviselői, akiknek alapvető feladata a termelők tájékoztatása. Az in-
       formációk gyors áramlása az Intézettől Önökig, és fordítva, lehetővé teszi
       minden felmerülő gond hatékony megoldását. Az NS fajtákról és NS hibridek-
       ről szóló információk mögött korszerű laboratóriumok, különböző profilú
       szakemberek (nemesítők, vetőmag-termelők és -kereskedők, növényvédők,
       agrotechnikusok és sokan mások) állnak. De itt vannak az Újvidéki Egyetem
       Mezőgazdasági Karának tanárai is, akik az Intézet tudósaival együttműköd-
       ve nem csak a szerbiai viszonyokra alkalmazható termesztési technológiá-
       kat dolgozzák ki, hanem mindazokban az országokban alkalmazható techno-
       lógiákat, amely országokban az NS fajtákat és hibrideket termelik.

       Az Intézet ebben az évben ünnepli fennállásának 79. évfordulóját, s mega-
       lapításától kezdve közvetlen kapcsolatban áll a mezőgazdasági termelőkkel
       és mindenek előtt azok javára, továbbá az ország javára tevékenykedik. A
       biotechnikai kutatások területén az Intézet bekapcsolódott a világ tudomá-
       nyos folyamataiba. Nemesítői felhasználják a genetikai adottságokat és a
       tudományos munkában - a világ rokon-intézményeihez hasonlóan - a leg-
       korszerűbb módszereket alkalmazzák. Ennek eredményeként az Intézet nö-
       vényfajtái és hibridjei minden tekintetben egyenrangúak a versenytársak faj-
       taválasztékával, sőt számos tulajdonságban messze felül is múlják azokat.
       A vetőmag-feldolgozó központ üzembe helyezésével 2012-ben megteremtő-
       dött minden feltétel, hogy az NS vetőmag technikai-technológiai értelemben
       is a világmárkák szintjére kerüljön. Az NS vetőmagok minőségéről Önök is
       könnyen meggyőződhetnek.


       Ne feledjék: az NS vetőmagok vásárlásával teljes korű szakmai támogatást
       kapnak .


                                                          1
   1   2   3   4   5   6   7   8