Quantcast

NS seme » Krmno bilje

Maloprodajne cene semena krmnog bilja za jesenju setvu 2017. godine

Biljna vrsta Pakovanje (kg) Maloprodajna cena - (sa PDV-om)
(din/kg)
Lucerka 1/1 565,oo din.
Lucerka 10/1
50/1
540,oo din.
Crvena detelina 1/1
50/1
495,oo din.
Ozimi krmni grašak 25/1 100,oo din.
Ozimi grašak za zrno (NS MRAZ) 25/1 85,oo din.
Ozima grahorica 25/1 130,oo din.
Stočni kelj 5/1 250,oo din.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Crvena detelina
Una (KG)

Grahorica
Neoplanta (KG)
Novi Beograd (KG)

Krmni sirak

Lucerka
Banat VS (KG)
Nijagaara (KOM)
NS Jelena (KG)
NS Mediana ZMS V (KG)
NS Mediana ZMS V (KOM)
NS Medija (KG)

Stočni grašak
Kosmaj (KG)
NS Junior (KG)

Stočni kelj
Perast (KG)

Trava
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Crvena detelina
Una (KG)

Grahorica
Neoplanta (KG)
Novi Beograd (KG)

Krmni sirak

Lucerka
Banat VS (KG)
Nijagaara (KOM)
NS Jelena (KG)
NS Mediana ZMS V (KG)
NS Mediana ZMS V (KOM)
NS Medija (KG)

Stočni grašak
Kosmaj (KG)
NS Junior (KG)

Stočni kelj
Perast (KG)

Trava
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

VIŠEGODIŠNJE KRMNE LEGUMINOZE

LUCERKA

NS seme - NS Jelena

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • NS Jelena je najnovija NS sorta lucerke, odlikuje se brzim porastom posle kosidbe.
 • Rano stasna je sorta, visokih prinosa suve materije (20-25 t/ha).
 • Namenjena za gajenje na lakšim i srednje teškim zemljištima, tolerantna na sušu.
 • Optimalan broj otkosa u godini je 5-6.
 • Namenjena je za intenzivan sistem iskorišćavanja.
 • Sorta stabilnih prinosa odličnog kvaliteta (20-22% proteina u momentu kosidbe).
NS seme - NS Banat ZMS II

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Rana sorta, tolerantna na sušu, namenjena za intenzivno korišćenje (5-6 otkosa).
 • Na kvalitetnim zemljištima ostvaruje visok prinos (85-100 t/ha zelene krme i preko 20 t/ha sena) i dobar kvalitet (21% sirovih proteina).
 • Adaptabilna je i stabilna sorta, najrasprostranjenija u Srbiji.
NS seme - Banat VS

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Sorta visokih prinosa zelene krme (85-100 t/ha) i sena (18-20 t/ha) u proizvodnim uslovima, tolerantna prema intenzivnom načinu iskorišćavanja, odličnog kvaliteta (21% proteina u senu).
 • Povećanog je nivoa tolerantnosti prema suši, niskim temperaturama i poleganju.
 • Rana je sorta, brzog inicijalnog porasta posle košenja. Izuzetno je prinosna na lakšim i srednje teškim zemljištima.
NS seme - NS Mediana ZMS-V

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Sorta koja se odlikuje dobrim proizvodnim osobinama na težim, hidromorfnim zemljištima (Centralna Srbija, BiH): visok prinos biomase (80-100 t/ha zelene krme, sena 15-20 t/ha), dobar kvalitet (22% proteina).
 • Adaptabilna je sorta, visokih prinosa u različitim proizvodnim uslovima.
NS seme - NS Medija

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Nova sorta lucerke, namenjena za granične rejone gajenja lucerke u Srbiji i BiH (teža hidromorfna zemljišta, neutralne do slabo kisele reakcije).
 • Srednje rana sorta, otporna na poleganje i tolerantna prema suši.
 • Sorta stabilnih i visokih prinosa (prinosi sena 15-20 t/ha) odličnog kvaliteta (22% proteina u senu).

CRVENA DETELINA

NS seme - Una

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Srednje rana sorta crvene deteline, pogodna je za gajenje u travno-detelinskim smešama na manje plodnim, vlažnijim i kiselijim zemljištima (Centralna Srbija, BiH).
 • Dobra granatost i lisnatost uslovljava visok prinos i kvalitet krme.
 • Maksimalan prinos zelene mase (70-95 t/ha), odnosno sena (15-17 t/ha) postiže u drugoj godini života iz 3-4 otkosa, dok treće godine života iz dva otkosa ostvaruje ukupan prinos zelene mase na nivou prve godine.
 • Odličnog je kvaliteta, udeo lišća u prinosu početkom cvetanja iznosi i do 55% (18,5% proteina u senu).

JARI PROTEINSKI GRAŠAK

NS seme - Partner

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Nova sorta jarog proteinskog graška za proizvodnju zrna.
 • Dužina vegetacije je 80-85 dana.
 • Sorta graška minimalnog poleganja, visine stabla 50-70 cm, afila tipa lista i bele boje cveta.
 • Prinos zrna u proizvodnim uslovima je 4,5-5,5 t/ha sa 25% sirovih proteina.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.
NS seme - Dukat

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Intenzivna srednje rana sorta jarog stočnog graška, tolerantan prema poleganju i ujednačenog sazrevanja.
 • Namenjen je proizvodnji suvog zrna i ima potencijal rodnosti do 6,5 t/ha.
 • Sadržaj proteina u zrnu je 25%.
 • Mahune su grupisane u vršnom delu stabla, što doprinosi ujednačenom sazrevanju, lakšoj žetvi i smanjenju gubitaka.
 • Sadržaj antinutritivnih materija je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.

JARI GRAŠAK ZA KOMBINOVANO ISKORIŠĆAVANJE

NS seme - NS Junior

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos


OPIS SORTE
 • Sorta jarog graška namenjena za kombinovano korišćenje – kao kabasta stočna hrana (krma) i zrno.
 • Odlikuje se visokim genetičkim potencijalom: prinos zelene krme 30-50 t/ha i zrna 2,5-5,0 t/ha.
 • Sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji krme je 19-21%, a u zrnu 28%.
 • Sadržaj antinutritivnih materija u zrnu je minimalan, pa nije potrebna termička obrada zrna.
 • Najrasprostranjenija je sorta jarog graška u proizvodnji.

JARA GRAHORICA

NS seme - Novi Beograd

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos


OPIS SORTE
 • Jara sorta obične grahorice, visokog prinosa i kvaliteta krme.
 • Sorta je namenjena proizvodnji zelene mase, sena, silaže i senaže, u smeši sa potpornim usevom – ovsem.
 • Prinos zelene mase je 40-50 t/ha, a sena 8-10 t/ha.
 • Odličan kvalitet krme za ishranu preživara.

OZIMI KRMNI GRAŠAK

NS seme - Kosmaj

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Sorta ozimog krmnog graška, otporna na niske temperature.
 • Odličan predusev za većinu gajenih biljaka, kvalitetno hranivo u ishrani preživara kao čist usev i u smeši sa strninama.
 • Koristi se za zelenišno đubrenje u voćnjacima i vinogradima.
 • Odlikuje se povećanim udelom suve materije u prinosu krme i visinom 150-180 cm.
 • Sorta namenjena za proizvodnju zelene mase, sena, silaže i senaže, u smeši sa ovsem ostvaruje prinose do 60 t/ha zelene mase i 8-11 t/ha sena, sa oko 19% sirovih proteina.

OZIMI PROTEINSKI GRAŠAK

NS seme - NS Mraz

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Prva domaća ozima sorta proteinskog graška za zrno.
 • Vrlo je rana sorta, ujednačenog sazrevanja, žanje se za zrno do polovine juna meseca.
 • Visina stabla je 50-70 cm, poseduje afila tip lista, liske su preobražene u vitice, što je čini veoma tolerantnom prema poleganju.
 • Prinos zrna u proizvodnim uslovima kreće se između 4,5 i 6 t/ha.
 • Ne zahteva termičku obradu zrna zbog veoma niskog udela antinutritivnih materija.

OZIMA GRAHORICA

NS seme - Neoplanta

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Sorta nežnog i dugačkog stabla bogatog listom.
 • Prinos zelene krme je 35-45 t/h, a sena 7-9 t/ha.
 • Sadržaj sirovih proteina krme i do 22% suve materije.
 • Najčešće se seje u smeši sa ovsem.
 • Vrlo je otporna na niske temperature.

STOČNI KELJ

NS seme - Perast

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Nova sorta ozimog stočnog kelja sa izraženom ranostasnošću i visokim potencijalom za prinos zelene krme.
 • Koristi se za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja, a naročito preživara.
 • Otporna je na niske temperature i većinu bolesti.
 • Odlikuje se sočnim i krupnim listom.
 • Prinos zelene krme je 50-80 t/ha u zavisnosti od roka setve.

SUDANSKA TRAVA

NS seme - Sava

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Nova sorta sudanske trave.
 • Iz četiri otkosa ostvaruje visok prinos: zelene krme do 100 t/ha i sena 20 t/ha, odličnog kvaliteta.
 • Odlikuje se veoma brzim početnim porastom, dobro bokori, a posle kosidbe brzo regeneriše.
 • Otporna je na ekonomski značajnije bolesti.

KRMNI SIRAK

NS seme - Titan

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS SORTE
 • Nova sorta krmnog sirka nastala ukrštanjem linija krmnog sirka i sudanske trave.
 • Višeotkosna je sorta (do tri otkosa), visokog genetskog potencijala za prinos krme, preko 100 t/ha u uslovima suvog ratarenja.
 • Kosi se kada su biljke visine 1,0-1,5 m.
 • Odlikuje se brzim početnim porastom, odličnim bokorenjem i dobrom regeneracijom nakon kosidbe.
NS seme - Siloking

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature, odličan kvalitet, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu


OPIS HIBRIDA
 • Hibrid sirka šećerca, duge vegetacije i visokih prinosa zelene krme i silaže, pogodan za kasnu kosidbu i siliranje.
 • Otporan je na ekonomski značajnije bolesti.
 • Stabljika ostaje sočna do kraja vegetacije, te je odlična sirovina za spravljanje silomase u biodigestorima za proizvodnju biogasa.