Page 9 - NS SEME sortiment 2017.
P. 9

NS 640          visok potencijal tolerantnost
           za prinos  na sušu         FAO 660
      ZA BERBU U KLIPU, ZA SILIRANJE
                             Tradicija i sigurnost u proizvodnji
                             Najprodavaniji domaci hibrid


                             OPIS HIBRIDA

                              NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u posled-
                              njoj deceniji.
                              Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50
                              t/ha silaže.
                              Dobro podnosi sušu.
                              Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
                              Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
                              Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad
                              400 g.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                              Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
                              Pogoduje mu ranija setva.
                              Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
                              Optimalni sklop je oko 62.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslo-
                              vima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                              Za silažu broj biljaka povećati za 5.000-10.000 po hektaru.
                             NS 6030          visok potencijal tolerantnost
          za prinos   na sušu         FAO 660
      ZA BERBU U KLIPU, ZA SILIRANJE
                             Hibrid rekornih i stabilnih prinosa


                             OPIS HIBRIDA

                              NS 6030 je srednje kasni hibrid.
                              Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna i 50 t silaže po
                              hektaru.
                              Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno pre-
                              ma poleganju.
                              Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
                              Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
                              Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
                              Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                              Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
                              Pogoduje mu ranija setva.
                              Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
                              Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim
                              uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                              Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.  9    Besplatan info broj: 0800/000021
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14