Page 8 - NS SEME sortiment 2018.
P. 8

NS 6102        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos vlage   na sušu       FAO 610
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Hibrid stabilnih prinosa
                             tolerantan na sušu


     POTENCIJAL ZA
     PRINOS PREKO                   OPIS HIBRIDA
     SUVOG  17                    - NS 6102 je najraniji hibrid grupe zrenja FAO 600.
     ZRNA  t/ha                   - Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna.
                             - Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
                             - Postiže odlične rezultate u sušnim i u optimalnim uslovima pro-
                             izvodnje.
                             - Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom
                             i erektofilnim listovima.
                             - Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
                             - Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta.
                             - Masa 1000 zrna je oko 360 g.

                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                             - Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
                             - Pogoduje mu ranija setva.
                             - Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
                             - Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim
                             uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.                             NS 6140           visok potencijal tolerantnost
           za prinos  na sušu
                             FAO 650
      ZA BERBU U KLIPU, ZA SILIRANJE
                             Izuzetna adaptabilnost i
                             stabilnost prinosa             NOVO


                             OPIS HIBRIDA
     POTENCIJAL ZA
     PRINOS PREKO
                             - NS 6140 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 125-130 dana.
     SUVOG  15                    - Potencijal rodnosti iznosi preko 15 t/ha suvog zrna i iznad 70
     ZRNA  t/ha                   t/ha silaže.
                             - Hibrid poseduje tolerantnost prema suši i široku adaptabilnost.
                             - Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i tolerantno
                             prema poleganju.
                             - Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 16-18 redova zrna.
                             - Zrno je krupno, tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
                             - Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.

                      POTENCIJAL ZA  PREPORUKA ZA GAJENJE
                      PRINOS PREKO
                             - Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
                      70  SILAŽE  - Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
                      t/ha
                             - Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim i
                             57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.


  8         www.nsseme.com                                  KUKURUZ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13