Page 4 - NS SEME strna žita 2017.
P. 4

NOVOSADSKE SORTE STRNIH ŽITA-PRINOS I KVALITET        Visok prinos i odličan tehnološki kvalitet zrna, stabilnost i adaptabilnost u ra-
        zličitim agroekološkim uslovima, prepoznatljive su odlike NS sorti strnih žita.

            Od osnivanja Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice 1938. g. od koje je
        nastao današnji Institut, kontinuirano se razvija program rada na oplemenjiva-
        nju, agrotehnici i proizvodnji semena strnih žita, koji se u početku zasnivao na
        introdukovanom a potom i na sopstvenom oplemenjivačkom materijalu.


            Osnovu naučnoistraživačke delatnosti čini oplemenjivački rad, čiji je osnov-
        ni cilj stvaranje sorti strnih žita (pšenica, ječam, tritikale, durum pšenica, ovas
        i raž) visokog prinosa i unapređenih parametara kvaliteta, pogodnih za ishranu
        ljudi i stoke, primenom klasične i moderne biotehnologije. Rekombinacijama i
        implementiranjem poželjnih gena, novosadske sorte poseduju visok nivo tole-
        rantnosti na abiotičke (suša, visoke i niske temperature, itd.) i biotičke stresne
        faktore (prevalentne bolesti i štetočine). Sve sorte imaju definisanu agrotehni-
        ku i prilagođene su namenskoj i prerađivačkoj industriji, uz poštovanje evrop-
        skih i svetskih standarda zaštite prirodne sredine.


           Do sada je u Odeljenju stvoreno 458 sorti ozimih i jarih strnina: 276 sorti
        ozime i 31 sorta jare hlebne pšenice; 63 sorte ozimog i 39 sorti jarog ječma; 18
        sorti ozimog tritikalea; 10 sorti ozimog i 10 sorti jarog ovsa; 2 sorte jare i 4 sor-
        te ozime durum pšenice; 5 sorti ozime raži i po jedna sorta spelte i kompaktum
        pšenice. Ostvareni rezultati vredni su pažnje i van granica naše zemlje. U 17 ze-
        malja Evrope, Male Azije i Severne Amerike registrovano je 67 sorti strnih žita.

            U Odeljenju za strna žita od 44 zaposlenih, 7 doktora nauka, 4 magistra-ma-
        stera i još 6 visoko obrazovanih kadrova, bave se različitim istraživanjima sa

        ciljem primene nauke u praksi i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.


        Odeljenje za Strna žita
        Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
   1   2   3   4   5   6   7   8   9