Oba­ve­šte­nje za po­slov­ne part­ne­re
Oba­ve­šte­nje za po­slov­ne part­ne­re
  • baner1920x800-V3
  • BENERiphone-V3

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

AKTUELNO

VESTI
Po­sled­nje ve­sti
Osta­le ve­sti
SAVETI STRUČNJAKA
Po­sled­nje ve­sti
Osta­li sa­ve­ti
NAUKA
Po­sled­nje ve­sti
Osta­le ve­sti iz na­u­ke

PROVERENO. PRISTUPAČNO. POUZDANO.

NS SEME
sor­ti­ment za 2020. go­di­nu
SAZNAJTE VIŠE

NS SEME
sor­ti­ment za 2020. go­di­nu
SAZNAJTE VIŠE
0
GODINA POSTOJANJA INSTITUTA
0
DOKTORA NAUKA
0
VISOKO OBRAZOVANIH STRUČNJAKA
0
REGISTROVANIH SORTI I HIBRIDA
0
ZEMLJE U KOJE IZVOZIMO SEME

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

Ce­nov­nik NS SEME
sor­ti­men­ta za 2020. go­di­nu
SAZNAJTE VIŠE
distributivni-centar-NS SEME

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Ge­ne­ric se­lec­tors
Exact matc­hes on­ly
Se­arch in ti­tle
Se­arch in con­tent
Se­arch in posts
Se­arch in pa­ges
acf-fi­eld-gro­up
distributivni-centar-NS SEME

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Ge­ne­ric se­lec­tors
Exact matc­hes on­ly
Se­arch in ti­tle
Se­arch in con­tent
Se­arch in posts
Se­arch in pa­ges
acf-fi­eld-gro­up

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

KUKURUZ

Na­ši hi­bri­di – pri­no­sni i rod­ni!
Iz­u­zet­ne adap­ta­bil­no­sti, to­le­rant­ni na su­šu, vi­so­kih i sta­bil­nih pri­no­sa – NS hi­bri­di!

STRNA ŽITA

Kva­li­tet i tra­di­ci­ja! Iz­u­zet­no ot­por­ne na ni­ske tem­pe­ra­tu­re, vi­so­ko pri­no­sne i bo­ga­tog sa­dr­ža­ja pro­te­i­na – NS sor­te str­nih ži­ta!

SUNCOKRET

Stvo­re­ni za re­kor­de, stvo­re­ni za po­be­de! Od­lič­ne rod­no­sti i adap­ta­bil­no­sti, sa vi­so­kim pri­no­som – NS SEME hi­bri­di!

SOJA

Kva­li­tet za ceo svet! Bo­ga­ta pro­te­i­ni­ma, iz­van­red­nog pri­no­sa i zr­na od­lič­nog kva­li­te­ta – NS so­ja!

KRMNO BILJE

Od­lič­nog kva­li­te­ta i vi­so­kih pri­no­sa, ot­por­no na ni­ske tem­pe­ra­tu­re i to­le­rant­no na su­šu, za od­lič­no se­no i za ze­le­nu ma­su – NS sor­te kr­mnog bi­lja!

ULJANA REPICA

NS SEME ulja­na re­pi­ca je re­še­nje — ka­da su i pri­nos i kva­li­tet na is­toj adre­si!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspe­šnu ba­šten­sku i in­du­strij­sku pro­i­zvod­nju, za buj­ne sor­te iz­van­red­ne rod­no­sti i adap­ta­bil­no­sti – NS sor­te po­vr­ća i cve­ća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bo­gat iz­bor NS sor­ti al­ter­na­tiv­nih kul­tu­ra, le­ko­vi­tog, za­čin­skog i aro­ma­tič­nog bi­lja – or­gan­sko je bu­duć­nost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Sa­vre­me­no opre­mlje­na la­bo­ra­to­ri­ja, po­se­du­je po­treb­na ovla­šće­nja i akre­di­ta­ci­ju i, uz du­gu tra­di­ci­ju, za­u­zi­ma vo­de­će me­sto na tr­ži­štu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Ras­po­la­že naj­sa­vre­me­ni­jom opre­mom po­treb­nom za iz­vo­đe­nje struč­nog i na­uč­nog ra­da ve­za­nog za kva­li­tet se­me­na svih ra­tar­skih i po­vr­tar­skih bilj­nih vr­sta, tra­va i le­ko­vi­tog bi­lja.

KUKURUZ

Na­ši hi­bri­di – pri­no­sni i rod­ni!
Iz­u­zet­ne adap­ta­bil­no­sti, to­le­rant­ni na su­šu, vi­so­kih i sta­bil­nih pri­no­sa – NS hi­bri­di!

STRNA ŽITA

Kva­li­tet i tra­di­ci­ja! Iz­u­zet­no ot­por­ne na ni­ske tem­pe­ra­tu­re, vi­so­ko pri­no­sne i bo­ga­tog sa­dr­ža­ja pro­te­i­na – NS sor­te str­nih ži­ta!

SUNCOKRET

Stvo­re­ni za re­kor­de, stvo­re­ni za po­be­de! Od­lič­ne rod­no­sti i adap­ta­bil­no­sti, sa vi­so­kim pri­no­som – NS SEME hi­bri­di!

SOJA

Kva­li­tet za ceo svet! Bo­ga­ta pro­te­i­ni­ma, iz­van­red­nog pri­no­sa i zr­na od­lič­nog kva­li­te­ta – NS so­ja!

KRMNO BILJE

Od­lič­nog kva­li­te­ta i vi­so­kih pri­no­sa, ot­por­no na ni­ske tem­pe­ra­tu­re i to­le­rant­no na su­šu, za od­lič­no se­no i za ze­le­nu ma­su – NS sor­te kr­mnog bi­lja!

ULJANA REPICA

NS SEME ulja­na repi­ca je rešen­je — ka­da su i pri­nos i kva­li­tet na is­toj adre­si!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspe­šnu ba­šten­sku i in­du­strij­sku pro­i­zvod­nju, za buj­ne sor­te iz­van­red­ne rod­no­sti i adap­ta­bil­no­sti – NS sor­te po­vr­ća i cve­ća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bo­gat iz­bor NS sor­ti al­ter­na­tiv­nih kul­tu­ra, le­ko­vi­tog, za­čin­skog i aro­ma­tič­nog bi­lja – or­gan­sko je bu­duć­nost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Sa­vre­me­no opre­mlje­na la­bo­ra­to­ri­ja, po­se­du­je po­treb­na ovla­šće­nja i akre­di­ta­ci­ju i, uz du­gu tra­di­ci­ju, za­u­zi­ma vo­de­će me­sto na tr­ži­štu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Ras­po­la­že naj­sa­vre­me­ni­jom opre­mom po­treb­nom za iz­vo­đe­nje struč­nog i na­uč­nog ra­da ve­za­nog za kva­li­tet se­me­na svih ra­tar­skih i po­vr­tar­skih bilj­nih vr­sta, tra­va i le­ko­vi­tog bi­lja.

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021