BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

AKTUELNO

VESTI
Posled­nje vesti
Os­tale vesti
SAVETI STRUČNJAKA
Posled­nje vesti
Os­tali saveti
NAUKA
Posled­nje vesti
Os­tale vesti iz nauke

PROVERENO. PRISTUPAČNO. POUZDANO.

0
GODINA POSTOJANJA INSTITUTA
0
DOKTORA NAUKA
0
VISOKO OBRAZOVANIH STRUČNJAKA
0
REGISTROVANIH SORTI I HIBRIDA
0
ZEMLJE U KOJE IZVOZIMO SEME

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic se­lec­tors
Ex­act match­es on­ly
Search in ti­tle
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic se­lec­tors
Ex­act match­es on­ly
Search in ti­tle
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

KUKURUZ

Naši hi­b­ri­di — pri­nos­ni i rod­ni!
Izuzetne adapt­abil­nos­ti, tol­er­ant­ni na sušu, vi­sok­ih i sta­bil­nih pri­nosa — NS hi­b­ri­di!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradi­ci­ja! Izuzetno ot­porne na niske tem­per­a­ture, vi­soko pri­nosne i bogatog sadrža­ja pro­teina — NS sorte strnih ži­ta!

SUNCOKRET

Stvoreni za reko­rde, stvoreni za pobe­de! Odlične rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti, sa vi­sokim pri­nosom — NS SEME hi­b­ri­di!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Bo­ga­ta pro­tein­i­ma, iz­vanrednog pri­nosa i zr­na odličnog kvalite­ta — NS so­ja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvalite­ta i vi­sok­ih pri­nosa, ot­porno na niske tem­per­a­ture i tol­er­ant­no na sušu, za odlično seno i za ze­lenu ma­su — NS sorte krmnog bil­ja!

ULJANA REPICA

NS SEME ul­jana repi­ca je rešen­je — ka­da su i pri­nos i kvalitet na is­toj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za us­pešnu bašten­sku i in­dus­tri­jsku proizvod­nju, za bu­jne sorte iz­vanredne rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti — NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bo­gat iz­bor NS sor­ti al­ter­na­tivnih kul­tura, lekovi­tog, za­čin­skog i aro­matičnog bil­ja — or­gan­sko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savre­meno opreml­je­na lab­o­ra­tori­ja, pose­du­je potreb­na ovlašćen­ja i akred­itaci­ju i, uz dugu tradi­ci­ju, za­uz­i­ma vodeće mesto na tržiš­tu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspo­laže na­jsavre­meni­jom opre­mom potreb­nom za izvođen­je stručnog i naučnog ra­da vezanog za kvalitet se­me­na svih ratarskih i povr­tarskih biljnih vrs­ta, tra­va i lekovi­tog bil­ja.

KUKURUZ

Naši hi­b­ri­di — pri­nos­ni i rod­ni!
Izuzetne adapt­abil­nos­ti, tol­er­ant­ni na sušu, vi­sok­ih i sta­bil­nih pri­nosa — NS hi­b­ri­di!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradi­ci­ja! Izuzetno ot­porne na niske tem­per­a­ture, vi­soko pri­nosne i bogatog sadrža­ja pro­teina — NS sorte strnih ži­ta!

SUNCOKRET

Stvoreni za reko­rde, stvoreni za pobe­de! Odlične rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti, sa vi­sokim pri­nosom — NS SEME hi­b­ri­di!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Bo­ga­ta pro­tein­i­ma, iz­vanrednog pri­nosa i zr­na odličnog kvalite­ta — NS so­ja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvalite­ta i vi­sok­ih pri­nosa, ot­porno na niske tem­per­a­ture i tol­er­ant­no na sušu, za odlično seno i za ze­lenu ma­su — NS sorte krmnog bil­ja!

ULJANA REPICA

NS SEME ul­jana repi­ca je rešen­je — ka­da su i pri­nos i kvalitet na is­toj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za us­pešnu bašten­sku i in­dus­tri­jsku proizvod­nju, za bu­jne sorte iz­vanredne rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti — NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bo­gat iz­bor NS sor­ti al­ter­na­tivnih kul­tura, lekovi­tog, za­čin­skog i aro­matičnog bil­ja — or­gan­sko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savre­meno opreml­je­na lab­o­ra­tori­ja, pose­du­je potreb­na ovlašćen­ja i akred­itaci­ju i, uz dugu tradi­ci­ju, za­uz­i­ma vodeće mesto na tržiš­tu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspo­laže na­jsavre­meni­jom opre­mom potreb­nom za izvođen­je stručnog i naučnog ra­da vezanog za kvalitet se­me­na svih ratarskih i povr­tarskih biljnih vrs­ta, tra­va i lekovi­tog bil­ja.

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021