/Aktuelno
Aktuelno
1608, 2019

PRED SETVU OZIME ULJANE REPICE U SEZONI 2019/20.

Posled­njih god­i­na, površine pod uljanom repi­com u našoj zemlji su u znača­jnom poras­tu, na šta su verovat­no pre­sud­no uti­cale rel­a­tivno visoke i sta­bilne otkup­ne cene, ali i druge osobine ove biljne vrste koje poten­ci­ra­ju njeno gajen­je na našim polji­ma. Jed­na od osobi­na repice koja je vrlo važ­na za adaptaci­ju ratarske proizvod­nje na pred­sto­jeće kli­matske promene je svakako ozi­most. Ozime forme koje […]

2607, 2019

DAN POLJA NOVOSADSKIH HIBRIDA SUNCOKRETA I KUKURUZA U KULI

Zemljo­rad­nič­ka zadru­ga „Kul­jan­s­ka“ i Insti­tut za ratarst­vo i povr­tarst­vo orga­ni­zo­vali su 19. Dan pol­ja sun­cokre­ta i kuku­ruza. Na magis­tral­nom putu Kula — Batuša, 25. jula oku­pio se veli­ki broj poljoprivred­nih proizvođača koji su imali pri­liku da vide demo oglede NS hib­ri­da sun­cokre­ta i kuku­ruza. Direk­tor Zemljo­rad­ničke zadruge „Kul­jan­s­ka“ Bogoljub Jevtić istakao je da Zadru­ga dugi niz god­i­na uspeš […]

2307, 2019

INSTITUT NA 17. TRADICIONALNOM STRONGMAN EURO KUPU

U sub­o­tu, 20. jula održan je 17. Strong­man Euro kup u Novim Kozarci­ma kod Kikinde. Domaćin i orga­ni­za­tor man­i­festaci­je je bod­i­bild­ing klub „Slo­bo­da“ uz podršku Gra­da Kikinde i Mesne zajed­nice Novi Kozarci. Sedamnaesto sport­sko oku­pl­jan­je naj­jačih lju­di Evrope privuk­lo je pažn­ju velikog bro­ja pos­ma­trača. Ogrom­na posećenost man­i­festaci­je u cen­tru Novih Kozara­ca dokaz je da je pub­li­ka bila prezado­vol […]

1507, 2019

TRADICIONALNO TAKMIČENJE RISARA — DUŽIJANCA 2019.

Tradi­cional­no tak­mičen­je ris­ara održano je u sub­o­tu, 13. jula, u okviru žetvene svečanos­ti „Duži­jan­ca 2019.“. Duži­jan­ca je svetkov­ina završet­ka žetve koja se u Sub­oti­ci slavi više od 100 god­i­na. Ona je izraz vere i kul­ture, svo­jevrsni spoj molitve i zah­val­nos­ti, običa­ja i kul­turnih vred­nos­ti Hrva­ta – Bun­je­va­ca. Orga­ni­za­tor man­i­festaci­je „Duži­jan­ca“ je Udru­ga bun­je­vačk­ih Hrva­ta, a domaći­ni ovo­godiš […]

907, 2019

VISOKE TEMPERATURE UBRZALE ŽETVU PŠENICE

Na žit­nim polji­ma, žet­va ječ­ma se privo­di kra­ju, a žet­va pšenice je na polovi­ni. Dr Novi­ca Mlade­n­ov, sa Odel­jen­ja za str­na žita, ističe da je ovo top­lo vreme uslovi­lo da pšeni­ca rani­je dođe u fazu pune zrelosti. Posled­njih dana pšeni­ca se inten­zivno žan­je, a ima parcela na koji­ma je žet­va i završe­na. Rani­joj žetvi doprinele su visoke tem­per­a­ture u prethod­nom peri­o­du tako da je sva pšeni­ca sprem­na […]

407, 2019

ODRŽAN VELIKI KOLEGIJUM INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

U svečanoj Sali Odel­jen­ja za kuku­ruz na Rim­skim Šanče­vi­ma, u četvr­tak 27. juna, održan je veli­ki kolegi­jum uprave Insti­tu­ta. Kolegi­ju­mu su pris­ustvo­vali predsed­nik Upravog odb­o­ra Insti­tu­ta, prof. dr Bog­dan Kuz­manović, direk­tor­ka Insti­tu­ta, dr Svet­lana Baleše­vić Tubić, menadž­ment Insti­tu­ta i rukovo­di­o­ci odel­jen­ja. Veli­ki kolegi­jum je ini­ci­rao i vodio predsed­nik Upravnog odb­o­ra, prof. dr Bog­dan Kuzm […]

2706, 2019

POČETAK OVOGODIŠNJE ŽETVE NS SEME STRNIH ŽITA

Proizvod­n­ja strnih žita u 2018/19. praće­na izuzetno nepo­voljn­im vre­men­skim uslovi­ma polako se privo­du kra­ju. God­i­na će osta­ti zapamće­na po ekstrem­noj suši tokom jesen­jeg peri­o­da, kao i obil­nim padavina­ma u maju, odnos­no u vreme klasan­ja i cve­tan­ja, što je spreči­lo bro­jne proizvođače da primene adek­vatne mere zaštite od bolesti. Ovo je uslovi­lo da use­vi na najvećem delu površi­na ima­ju rel­a­tivno ret […]

2606, 2019

MASOVNA POJAVA STRIČKOVOG ŠARENJAKA

Stričkov šaren­jak (Vanes­sa car­dui L.) je dnevni lep­tir sred­nje veličine, raspona kri­la od 5 do 7 cm, svet­lonarandžaste boje, sa pred­njim i zad­njim kril­i­ma prošaran­im crn­im tačka­ma i većom tam­nom mrljom sa belim pega­ma na pred­njim kril­i­ma. Jaja su bure­tas­tog obli­ka, svet­loze­lene boje, sa mno­go­b­ro­jn­im poprečn­im braz­dama i biva­ju polože­na poje­d­i­načno na lis­tovi­ma bil­ja­ka domaći­na. Iz jaja se pile gus […]

1906, 2019

DAN POLJA STRNIH ŽITA NOVOSADSKIH SORTI U KULI

U orga­ni­zaci­ji ZZ „Kul­jan­s­ka“ i Insti­tu­ta za ratarst­vo i povr­tarst­vo u utorak, 18. juna, održan je Dan pol­ja strnih žita novosad­skih sor­ti u Kuli kod Požarevca. Direk­tor ZZ „Kul­jan­s­ka“ g. Bogoljub Jevtić istakao je da man­i­festaci­ja pred­stavl­ja mod­el trans­fera znan­ja usmeren ka poljoprivred­nim proizvođači­ma, kako bi se raz­me­ni­la znan­ja i iskust­va iz oblasti proizvod­nje strnih žita. Dr Radi­vo­je Jevt […]

1506, 2019

DUNAV SOJA DAN POLJA ODRŽIVE PROIZVODNJE SOJE

Preko 300 najvećih proizvođača, ali i pre­rađivаča, izvozni­ka i kupaca soje iz regiona i Evrope okupi­lo se na Dunav Soja Danu pol­ja održive proizvod­nje soje održanom 13.06.2019. u Lugovu. U sarad­nji sa preko 20 part­nera, pred­stavnikа vodećih semen­skih i hemi­jskih kuća, kao i najsavre­meni­je meh­a­nizaci­je, prikazan je najbolji sor­ti­ment i najnovi­je tehnologi­je u održivoj proizvod­nji soje u regionu i E […]

Prikažite još tek­sto­va…