U četvr­tak, 23. maja sa početkom u 9h, održan je sas­tanak odb­o­ra Među­nar­o­dne sun­cokre­tarske aso­ci­jaci­je (ISA — Inter­na­tion­al Sun­flower Asso­ci­a­tion).

Pred­stavni­ci 15 zemal­ja član­i­ca Aso­ci­jaci­je okupili su se na Odel­jen­ju za kuku­ruz, kako bi final­i­zo­vali dogov­ore o 20. među­nar­o­d­noj kon­fer­en­ci­ji o sun­cokre­tu, koja će se održati sledeće godine u Novom Sadu.

Orga­ni­zaci­ja među­nar­o­d­nih kon­fer­en­ci­ja o sun­cokre­tu ima dugu tradi­ci­ju, počev od juna 1964. kada je orga­ni­zo­vana prva kon­fer­en­ci­ja u državi Tek­sas u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma.

Ova orga­ni­zaci­ja osno­vana je sa cil­jem da pomogne razvoj i istraži­van­je na polju ople­men­ji­van­ja, seme­narst­va, proizvod­nje i pre­rade sun­cokre­ta.

Rukovodi­lac Odel­jen­ja za sun­cokret, dr Vladimir Mik­lič, ujed­no je i predsed­nik Među­nar­o­dne sun­cokre­tarske aso­ci­jaci­je.

U izjavi za medi­je, dr Mik­lič je naglasio da se na ovim kon­fer­en­ci­ja­ma određu­je pravac i daje zamah novim istraži­van­ji­ma na sun­cokre­tu u celom sve­tu, a sama čin­jeni­ca da je Insti­tu­tu ukazano pov­eren­je da orga­nizu­je ovako važan skup dovoljno gov­ori o ugle­du koji ova kuća uži­va.

Gov­oreći o aktuel­nim tren­dovi­ma u ople­men­ji­van­ju sun­cokre­ta, koji­ma  će svakako biti posvećen pros­tor i na pred­sto­jećoj kon­fer­en­ci­ji, dr Mik­lič je istakao da svet­s­ka nau­ka inten­zivno radi na stvaran­ju hib­ri­da otpornih na poje­dine grupe her­bi­ci­da.

Sekre­tar ISA, g. Etjen Pilorže, izjavio je da se među­nar­o­d­na kon­fer­en­ci­ja o sun­cokre­tu orga­nizu­je naiz­menično u Evropi i vanevrop­skim država­ma koje se ozbiljno bave unapređen­jem proizvod­nje sun­cokre­ta, a Insti­tut je jedan od istori­js­ki važnih svet­skih cen­tara kada je u pitan­ju gajen­je i ople­men­ji­van­je sun­cokre­ta.

Insti­tut za ratarst­vo i povr­tarst­vo je još jed­nom pokazao svo­ju veličinu i značaj, a tome svakako sve­doči i sta­tus insti­tu­ci­je od nacionalnog znača­ja za Repub­liku Srbi­ju.

 

Pogledajte video prilog:

(izvor: RTV)