Pet go­di­na sa­rad­nje In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo, in­sti­tu­ta od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja za Re­pu­bli­ku Sr­bi­ju i Du­nav So­ja Re­gi­o­nal­nog Cen­tra.

Du­nav So­ja Re­gi­o­nal­ni Cen­tar je 11. de­cem­bra 2019. go­di­ne sve­ča­no pro­sla­vio 5 go­di­na od svog osni­va­nja u No­vom Sa­du. Sve­ča­no­sti je pri­su­stvo­va­lo 200 čla­no­va i part­ne­ra Du­nav So­ja udru­že­nja iz re­gi­o­na i ino­stran­stva. O sa­rad­nji i za­jed­nič­kim us­pe­si­ma go­vo­ri­li su pred­stav­ni­ci Du­nav So­ja udru­že­nja i broj­ni part­ne­ri.

Dr Sve­tla­na Ba­le­še­vić Tu­bić, di­rek­tor In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo No­vi Sad, član Sa­ve­to­dav­nog na­uč­nog od­bo­ra Du­nav So­ja udru­že­nja (is­pred Re­pu­bli­ke Sr­bi­je), u svom obra­ća­nju sku­pu na­gla­si­la je da je In­sti­tut, pre­po­zna­ju­ći zna­čaj ove ini­ci­ja­ti­ve, je­dan od pr­vih čla­no­va Du­nav So­ja udru­že­nja i da se do da­nas od­vi­ja sa­rad­nja pro­mo­vi­sa­nja i una­pre­đe­nja ga­je­nja so­je u Sr­bi­ji i Evro­pi.

In­sti­tut je je­dan od glav­nih part­ne­ra za tran­sfer zna­nja i ino­va­tiv­no­sti u po­ljo­pri­vred­nu prak­su, za­hva­lju­ju­ći uspe­šnom ople­me­nji­va­nju i vr­hun­skim sor­ta­ma so­je. Za­hva­lju­ju­ći ostva­re­nim na­uč­nim re­zul­ta­ti­ma, In­sti­tut je pre­po­znat od stra­ne me­đu­na­rod­ne na­uč­ne za­jed­ni­ce – po­ve­re­na mu je or­ga­ni­za­ci­ja 11. Svet­ske na­uč­ne kon­fe­ren­ci­je o so­ji 2020. go­di­ne, ko­ja će se po pr­vi put odr­ža­ti na te­ri­to­ri­ji Evro­pe i to u No­vom Sa­du. Upra­vo Du­nav So­ja udru­že­nje će da­ti po­dr­šku In­sti­tu­tu za odr­ža­va­nje ove kon­fe­ren­ci­je, ta­ko da će u okvi­ru po­me­nu­te kon­fe­ren­ci­je bi­ti odr­žan i še­sti Du­nav So­ja kon­gres. Na­po­slet­ku, is­ta­kla je da ova kon­fe­ren­ci­ja ni­je zna­čaj­na sa­mo za In­sti­tut i za dr­ža­vu Sr­bi­ju, već i za ce­lu Evro­pu i sa­mim tim je pri­li­ka da se sve­tu pri­ka­že Eu­ro­pe So­ya.

U ime In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo, in­sti­tu­ta od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja za Re­pu­bli­ku Sr­bi­ju, dr Sve­tla­na Ba­le­še­vić Tu­bić je pri­mi­la pri­zna­nje za iz­u­zet­nu sa­rad­nju sa Du­nav So­ja udru­že­njem.