dr Sanja Vasiljevicdr Nikola Hristov
U periodu od 29.06. do 05.07.2014. dr Sanja Vasiljević i dr Nikola Hristov boravili su u Nemačkoj, mesto Wermigerode na naučnom skupu „Cereals for Food, Feed and Fuel – Challenge for Global Improvement“ u zajedničkoj organizaciji EUCARPIA Cereal Section i ITMI.Na skupu je bilo prisutno preko 300 učesnika iz skoro 50 zemalja sveta.

Tokom konferencije razmatran je značaj genetičkih resursa cerealija i prikazan koncept stvaranja hibridne pšenice, izloženi su mehanizmi tolerantnosti četiri glavne cerealije (pšenica, ječam, raž i ovas) na ekonomski značajnije bolesti, razmatrani su najvažniji parametri kvaliteta strnih žita pre svega s aspekta ljudske ishrane. Takođe su izloženi budući pravci i inovacije u oplemenjivanju i tehnologiji gajenja strnih žita, sa posebnim naglaskom na genomsku selekciju i primenu najnovije generacije molekularnih markera, kao i oplemenjivanje hibridne raži na viši prinos semena i povećanu tolerantnost na sušu primenom genomske selekcije.

Dr Nikola Hristov je prezentovao poster pod nazivom „Grain quality of wheat wild relatives“ a dr Sanja Vasiljević je izložila poster naslovljen „Potential of biogas production by using winter pea mixtures with triticale and oat“.