Laboratorija za zemljiište i agroekologiju, organizaciona jedinica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, u periodu 20-21.6.2018. i 05.-06.7.2018. veoma uspešno je prošla ponovno ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije po standardu SRPS/IEC 17025:2006, pri čemu nisu utvrđene nikakve neusaglašenosti i zabrinutosti.

Akreditaciono telo Srbije se uverilo u kvalitet rada Laboratorije uvidom u dokumentaciju i nadzorom nad sprovođenjem metoda ispitivanja iz obima akreditacije. Preporuka tima je da se obnovi akreditacija za poslove ocenjivanja usaglašenosti prema obimu akreditacije.

Laboratorija je akreditovana od strane ATS-a za ispitivanje zemljišta, podzemnih i nadzemnih voda i vodenih ekstrakata zemljišta, pesticida, biljnog materijala i đubriva.

Uspešna poseta ATS-a je potvrda da Laboratorija za zemljište i agroekologiju zadovoljava propisane zahteve za akreditaciju, te da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja iz obima akreditacije, što doprinosi pouzdanosti i objektivnosti rezultata.

Laboratorija je akreditovana od 2001. kao prva laboratorija iz ove grupe poslovanja.