Opšti principi

Očekuje se da će se posledice suše u 2012. osetiti i u 2013. godini. Adaptacija na klimatske promene je neophodna da bi se očuvala i unapredila proizvodnja strnih žita u Srbiji. Mere adaptacije podrazumevaju pre svega:

 • Postepenu izmenu strukture setve u korist ozimih biljnih vrsta
 • Blagovremenu i kvalitetniju obradu zemljišta
 • Precizniju i veću primenu mineralnih hraniva, N, P, K i dr.
 • Povećanje sadržaja organske materije u zemljištu
 • Ekonomisanje sa raspoloživom vlagom (izbor sorte, vreme i gustina setve, itd.)

Izbor sorte

Uvažavajući opšte kriterijume za izbor sorte, ističe se i bolja prilagođenost NS-sorti na klimatske stresove u odnosu na sorte stvorene u drugim delovima Evrope. To je potvrđeno u ekstremno vlažnoj 2010., kao i u ekstremno suvoj 2012. godini. NS-sorte poseduju visok prinos i izuzetan tehnološki kvalitet.

Mineralna ishrana

NS sorte pšenice su ekonomične i skromne u svojim zahtevima prema NPK đubrivima.
Osnovno đubrenje u jesen pre osnovne obrade, je neophodno za visoke i stabilne prinose. Fosfor (P) i kalijum (K) se isključivo unose pre osnovne obrade. Treba se osloniti na analizu zemljišta.
Kalijum nije toliko bitan za prinos NS-sorti pšenice (ali za pivski ječam jeste). Može se čak i izostaviti ako ga ima preko 15 mg/100g zemljišta.
Fosfor je veoma važan i treba da bude izbalansiran sa azotom. Fosfor se isključivo osnovnom obradom unosi u oranični sloj. Deficitaran je na preko 50% parcela u Srbiji.

 • Na srednje plodnim zemljištima dovoljno je uneti u jesen 50-60 kg P/ha
 • Na slabijim, peskovitijim ili kiselim zemljištima treba uneti nešto više P, 60-90 kg/ha
 • Na bogatim zemljištima sa preko 25 mg/100g, količina P se umanjuje za 30-40 kg

Azot se delimično unosi u jesen a većim delom u prihrani (proleće). Količina N koju treba dati u jesen se kreće od 40-80 kg/ha, zavisno od preduseva i količine žetvenih ostataka. U prosečnim uslovima je dovoljno 50-60 kg N/ha, iza preduseva kukuruz, suncokret ili soja.
Da bi NS-sorte zadovoljile svoje zahteve prema NP(K) treba upotrebiti neka od đubriva:

 • MAP (11:52:0), 100-150 kg/ha ili
 • MAP (18:46:0), 100-150 kg/ha, uz dodatak
 • UREA-e 100-120 kg/ha

Veoma je dobro i đubrivo 20:20:0 u količini od 300 kg/ha.
Mogu se koristiti i druge kombinacije N:P:K vodeći računa o kombinaciji čistih hraniva.
Važno:

 • na kiselim zemljištima se umesto UREA-e koristiti KAN (27%) u količini od oko 150-200 kg/ha,
  ako se koriste MAP ili DAP.
 • pošto je suša umanjila rod kukuruza pa je zbog toga izneto manje NPK, može se umanjiti količina đubriva za 30-50%, zavisno od ostvarenog prinosa.

Prihranjivanje će se obaviti kasnije na bazi analize zemljišta.

Obrada i priprema zemljišta

Osnovnu obradu zemljišta treba obaviti što jednostavnije, uz primenu nekog oruđa za konzervacijsku, odnosno, redukovanu obradu.

 • Tanjiranje 2-3 prohoda na dubinu 12-15 cm ili
 • Razrivanje, 20-25 cm

Posle osnovne obrade treba odmah izvršiti predsetvenu pripremu, vodeći računa da se ne zbije previše površinski sloj.
Važno: podrivanje (razbijanje plužnog đona) na dubinu preko 40 cm ne činiti pred setvu pšenice

Setva

Bez obzira na sušu treba se držati rokova.

 • Ozimi ječam i tritikale je najbolje zasejati u periodu 25. septembar do 10. oktobar.
 • Ozima pšenica 5-25. oktobar. U ranijim rokovima treba zasejati Pobedu, Etidu, NS-40S, Ljiljanu, Rusiju i sl., a nešto kasnije, 10-20. oktobar, Simonidu, Rapsodiju, Zvezdanu, Evropu 90 i sl.

Idealno: kada bi se 80% površine zasejalo od 10-20. oktobra.

Gustina setve

Sve NS-sorte se dobro bokore. Nešto ređi sklop, ispod 350-400 biljaka po m2, se može kompenzovati merama kao što su valjanje, dodatno prihranjivanje i sl.
Pregusti usevi brže troše vlagu, skloniji su poleganju i manje otporni na stresove.
Orijentacione gustine setve se nalaze u tabeli.

Sorta Klijavih zrna/m2
preporuka
Količine semena
kg/ha kg/kj
Ozima pšenica
NS-40S 500*-550** 193*-212** 111*-122**
Rapsodija 500-550 216-238 124-137
Zvezdana 450-550 192-235 111-165
Simonida 450-500 206-229 119-132
Arija 500-550 223-246 128-141
Etida 500-550 237-261 136-150
Gora 450-500 195-217 112-125
Ljiljana 450-500 226-251 130-144
Dragana 450-500 216-240 124-138
Renesansa 500-550 237-261 136-150
Pobeda 450-500 206-229 118-132
Rusija 450-550 218-267 126-153
Evropa 90 450-500 185-206 106-118

* Idealni uslovi za setvu (priprema, rokovi, sejalica…)
** Manje povoljni uslovi (suša, kasniji rokovi, nekvalitetnija setva…)

Seme NS-sorti je ove godine izvanrednog kvaliteta i nema potrebe za povećanjem norme.
Posle setve obavezno valjanje