Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis Hbn.) je polifagna štetočina iz reda Lepidoptera (fam. Pyralidae) koja napada pretežno kukuruz, ali i druge ratarske i povrtarske biljke. Neke povrtarske kulture kao što je paprika (Capsicum annuum) izuzetno su osetljive na napad ovog leptira. Najveće štete pričinjava gusenica koja prodire u stablo i plod paprike. Štete nastaju usled lomljenja stabla, poleganja biljke i oštećenja samih plodova na kojima se kasnije često razvija bakterija Erwinia carotovora – prouzrokovač vlažne truleži.

Imago, odnosno odrasla jedinka mužjaka ima raspon krila od 20 do 26 mm, dok raspon krila ženki iznosi od 25 do 34 mm. Leptiri lete pretežno noću i u stanju su da doleću sa susednih polja. Ukoliko se uznemire, mogu se videti kako lete i danju. Vrsta pokazuje izraziti polni dimorfizam. Ženke su krupnije i svetlije krem boje sa dve nepravilne pruge na prednjim krilima, dok su mužjaci sitniji i tamniji sa sličnim šarama. Polažu jaja u grupama od 10-30, bele boje, veličine oko 1 mm, a pred izleganje jasno se uočava glavena kapsula larve u obliku crne tačke. Gusenice su svetlo sive boje sa crnom glavom i tamnom prugom na leđnom regionu. Veličina gusenica u poslednjem stadijumu je do 20 mm.

Kukuruzni plamenac je štetočina čije se prisustvo uočava svake godine u Vojvodini. Let ovog leptira konstatovan je obilaskom terena i ove godine. Radi uspešnog suzbijanja potrebno je pouzdano proceniti vreme tretiranja, što je najbolje uraditi kada su leptiri u stadijumu jaja i prvih larvenih stupnjeva, te dok još nisu prodrli u stablo ili plod kada bi svako tretiranje insekticidima bilo slabije efikasnosti. Brojnost se utvrđuje monitoringom odraslih jedinki feromonskim klopkama pomoću kojih je moguće utvrditi samo prisustvo mužjaka. Svetlosne klopke se koriste tokom noći i omogućuju konstatovanje oba pola. Takođe, brojnost se može proceniti i brojanjem paketića jaja koje se uglavnom nalaze na naličju lista. Stoga preporučujemo proizvođačima povrća da prate let leptira i brojnost jajnih legala radi određivanja pravog momenta tretiranja. Potrebno je voditi računa o karenci preparata i broju tretiranja.

U našoj zemlji za suzbijanje kukuruznog plamenca u paprici registrovan je preparat na bazi indoksakarba. Prema literaturnim podacima za suzbijanje ove štetočine u povrću mogu se koristiti i preparati na bazi hlorantraniliprola, bifentrina, deltametrina, lufenurona, lambda cihalotrina i diflubenzurona.