Tokom maja meseca česte padavine, uz kraće ili duže sunčane intervale, dovele su do pojave pokorice na površini zemljišta kod gotovo svih širokoredih useva. Formiranje pokorice na površini zemljišta često otežava nicanje, sprečava poniranje padavina u dublje slojeve zemljišta i pospešuje evaporaciju zemljišne vlage. Kultiviranjem se rastresa oranični sloj zemljišta, sprečava gubitak vlage, povećava poroznost i vazdušni kapacitet (aeracija zemljišta), uništavaju korovi iz međurednog prostora, pospešuje i intenzivira mikrobiološka aktivnost, kao i mineralizacija organske materije.

 

Kod zemljišta težeg mehaničkog sastava bolja je vodopropustljivost i voda od padavina se pravilno raspoređuje po dubini profila. U širokoredim usevima za razbijanje pokorice primenjuju se kultivatori, ekodrljače ili rotirajuće motike. Da bi se ostvario pravi efekat međurednog kultiviranja, u organskoj biljnoj proizvodnji, mora se voditi računa o vremenu izvođenja ove agrotehničke mere. Sa primenom kultiviranja treba početi kada su biljke formirale dovoljnu visinu i, u zavisnosti od biljne vrste, obavlja se posle obrazovanja 2-3 para listova. Dubina rada mora biti ravnomerna i najčešće se kreće između 4 i 6 cm, nikako dublja, kako ne bi došlo do povređivanja korenovog sistema. Takođe, posebnu pažnju treba posvetiti i brzini kretanja agregata, odnosno brzini rada, koja je uslovljena fazom porasta useva (optimalna radna brzina se kreće oko 6-7 km/h), jer ukoliko su biljke male pri velikim radnim brzinama može doći do njihovog zatrpavanja. Pored niza navedenih prednosti primena ove agrotehničke mere je od posebnog značaja u organskoj biljnoj proizvodnji, u kojoj nije dozvoljena primena herbicida (u fazi nicanja i početnog porasta uništavaju se korovi u međurednom prostoru).