NS SEME hibridi suncokretaNovosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima dugogodišnju tradiciju rada na stvaranju visokoproduktivnih hibrida suncokreta korišćenjem različitih metoda oplemenjivanja i drugih tehnologija koje su doprinele povećanju produktivnosti, sadržaju ulja u semenu, izmeni arhitekture biljke, povećanju otpornosti prema bolestima, volovodu, insektima, tolerantnosti prema stresnim uslovima i izmeni kvaliteta ulja. Kod nas i u svetu, do danas je ukupno stvoreno 530 hibrida suncokreta. Novosadski hibridi se uspešno gaje na oko 3 miliona hektara u preko 20 zemalja sveta i daju visoke i stabilne prinose.

Potražnja proizvođača u Srbiji, kao i na svetskom tržištu za što kvalitetnijim i rodnijim hibridima zahteva brzu izmenu sortimenta sa boljim, kvalitetnijim i stabilnijim hibridima suncokreta. Stvaranje rodnijih hibrida, uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera koje smanjuju uticaj limitirajućih faktora u proizvodnji, doprinose povećanju prinosa.

NS hibridi imaju visok potencijal rodnosti, seme odličnog kvaliteta, prilagođeni su gajenju u našim agroekološkim uslovima, imaju visok stepen otpornosti i tolerantnosti na vodeće bolesti i štetočine suncokreta kod nas. Kratko rečeno – najnovijim NS hibridima suncokreta pripada budućnost. Oplemenjivanje suncokreta prvenstveno je namenjeno uslovima proizvodnje u Srbiji, tako se u NS paleti ponude nalaze hibridi suncokreta koji pokrivaju celu teritoriju naše zemlje. Hibridi su prilagođeni gajenju na različitim tipovima zemljišta i mikroklimatskim uslovima.


VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRIDI


Za setvu u 2015. godini Institut u ponudi ima veliki broj visokoproduktivnih uljanih hibrida od kojih izdvajamo 6 hibrida koji su visokog potencijala za prinos semena i ulja, otpornih na 5 rasa volovoda, prilagođeni našim uslovima gajenja. Seme je odličnog kvaliteta, pakovano u vrećama za 1 ha (70.000 zrna) i tretirano fungicidom.


Hibrid suncokreta DuškoDUŠKO


Srednje rani hibrid. Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha. Sadržaj ulja 46-48%. Vrlo adaptabilan i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima gde postiže visok i stabilan prinos. U protekle četiri godina najprinosniji hibrid u mreži ogleda Instituta. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

Prinosi semena hibrida DUŠKO u proizvodnim uslovima
[table id=39 /]NS FANTAZIJANS FANTAZIJA


Srednje rani hibrid. Ima odličnu adaptabilnost i rodnost. Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Ima visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme). Prosečne je visine biljaka, ima čvrstu i jaku stabljiku otpornu na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-49%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

Prinosi semena hibrida NS FANTAZIJA u proizvodnim uslovima
[table id=40 /]NS OSKARNS OSKAR


Srednje rani hibrid. Novi NS-H-111, raniji i prinosniji. Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Prosečne je visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 48-51%. Adaptibilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.Prinosi semena hibrida NS OSKAR u proizvodnim uslovima
[table id=41 /]NS NOVAKNS NOVAK


Srednje kasni hibrid. Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u beloj truleži (korenske i stabljične forme). Prosečne je visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 48-50%. Adaptibilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.
ORFEJORFEJ


Rani hibrid. Predstavlja novi koncept hibrida za rekordne prinose. Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan je na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu. Prosečne je visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 47-49%. Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnom uslovima. Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

Prinosi semena hibrida ORFEJ u proizvodnim uslovima
[table id=42 /]NS KONSTANTINNS KONSTANTIN (NOVO!!!)


Srednje rani hibrid. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.

Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu. Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Genetski potencijal za prinos semena preko 5,3 t/ha. Sadržaj ulja 45-47%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Preporučeni (optimalni) sklop 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.


IMI HIBRIDI SUNCOKRETA Clearfield logoClearfield® tehnologija


Institut za ratarstvo i povrtarstvo je prvi u Evropi uveo u proizvodnju hibrid suncokreta tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona. Hibridi nove generacije kreirani su prema strogim zahtevima tržišta i poseduju svojstva za ostvarenje visokog i stabilnog prinosa u Clearfield® sistemu proizvodnje. Pri gajenju hibrida tolerantnih prema imidazolinonima posle nicanja korova i useva, preporučuje se primena preparata na bazi imazamoksa (Pulsar® 40 i Passat®). Dejstvo ovih preparata započinje njihovim usvajanjem od strane listova ili korenovog sistema. Potom se prenosi kroz sprovodne sudove biljaka korova do tačaka rasta, na koje direktno deluje. Uobičajena doza preparata je 1,2 l/ha i to u fazi 4 do 8 stalnih listova suncokreta. Pored efikasnog suzbijanja dominantnih jednogodišnjih korova, imazamoks je istovremeno efikasan u suzbijanju volovoda.

Prednosti ove tehnologije su što se primenjuje samo jedno tretiranje u toku vegetacije, efikasno se suzbijaju i uskolisni i širokolisni korovi, kao i volovod. Još jedna velika prednost je odličan efekat tretiranja bez obzira na klimatske uslove.


RIMI PR


Srednje rani hibrid za Clearfield® tehnologiju proizvodnje. Tolerantan je prema herbicidima iz grupe imidazolinona – dobijen je konvencionalnom metodom selekcije (nije GMO proizvod). Visina biljaka se kreće od 150-170 cm. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-49%. Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu. Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6. Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u. Dobro podnosi stresne uslove. Atraktivan je prema polinatorima, jer ima dobru produkciju polenovog praha i nektara. Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta. Samo uz obaveznu upotrebu herbicida Pulsar 40 obezbeđeno je hemijsko suzbijanje svih rasa volovoda. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka/ha.


NS TAURUS


Srednje kasni hibrid za Clearfield® tehnologiju proizvodnje. Poseduje visoku otpornost prema herbicidima iz grupe imidazolinona nezavisno od uzrasta biljke. Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, Phoma i Sclerotinia sclerotiorum (korenske i stabljične forme). Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Postiže visoke i stabilne prinose i u stresnim uslovima. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka/ha.


NS PEGAZ


Srednje rani hibrid za Clearfield® tehnologiju proizvodnje. Odlikuje se visokom otpornošću prema herbicidima iz grupe imidazolinona nezavisno od vremena primene. Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), kao i na važnija oboljenja u Srbiji. Srednje je visine stabla. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta i daje visoke i stabilne prinose. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka/ha.

Prinosi semena IMI hibrida u proizvodnim uslovima
[table id=43 /]NS SUMO sumoHIBRIDI SUNCOKRETA tolerantni na Express® 50 SX®


Uvođenjem u proizvodnju hibrida suncokreta tolerantnih prema tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX®) omogućeno je uspešno suzbijanje palamide i drugih širokolisnih korova. Posle nicanja suncokreta, primenom 45 g/ha preparata Express® 50 SX® mogu se efikasno suzbiti višegodišnji širokolisni korovi (Cirsium arvense – palamida, Xanthium strumarium – čičak, Sonchus spp. – gorčika, Rumex spp. – štavelj i dr.). Ekonomski je povoljnije i efikasnije suzbijanje pojedinih jednogodišnjih širokolisnih korova (npr. Xanthium strumarium, Ambrosia artemisiifolia i dr.) posle nicanja u odnosu na konvencionalne hemijske mere. Za suzbijanje korova u ovom sistemu potrebna je najmanja količina herbicida u odnosu na druge herbicide koji se primenjuju u suncokretu i posle primene preparata nema ograničenja u setvi narednih useva.

U cilju proširenja spektra delovanja, mogu se posle setve, a pre nicanja suncokreta primeniti registrovani zemljišni herbicidi (na bazi acetohlora, s-metolahlora…) za suzbijanje uskolisnih korova (Setaria spp. – muhar, Echinochloa crus-galli – proso korovsko, Sorghum halepense -divlji sirak iz semena), a na koje ne deluju preparati na bazi tribenuron-metila. Ne treba mešati Express® 50 SX® sa drugim pesticidima u rezervoaru prskalice. Posle primene Express® 50 SX® neophodan period čekanja (5-7 dana) do primene graminicida (Fusilade forte, Select super…).

U ponudi Instituta su dva hibrida suncokreta visoko tolerantna prema tribenuron-metilu, koji su stvoreni konvencionalnim metodama oplemenjivanja.


SUMO 1 PR SUMO 1 PR


Spada u grupu ranih hibrida. Visoko je tolerantan na herbicide iz grupe sulfonil urea kod kojih je aktivna materija tribenuron-metil (preparat Express® 50 SX®). Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi. Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-48%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv tako upornih širokolisnih korova kao što je palamida. Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.


SUMO 2 OR


Hibrid je srednje rane vegetacije. Visoko tolerantan je prema tribenuron-metilu preparat Express® 50 SX®). Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan je prema Phomopsis helianthi. Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta. Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

Preporuka za primenu herbicida Express u Sumo hibridima