Kako se bliži jesenja setva, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača razmišlja šta posejati uz optimalna ulaganja. Danas je svima potrebno nešto što je isplativo i traženo, a to su svakako strna žita.

U prolećnoj setvi strna žita su posejana na oko 800.000 hektara širom zemlje, a poljoprivredni proizvođači počinju sa pripremama za predstojeću setvu.

Pored agrotehnike, jedan od ključnih faktora uspešne proizvodnje je izbor sorte.

Prilikom izbora sorte strnih žita, važno je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, pri čemu je potencijal za kvalitet zrna skoro iste važnosti. Takođe, ne smemo zanemariti dužinu vegetacije, otpornost na bolesti i poleganje, tolerantost na ekstremne vremenske prilike, kao i prinos slame. Poljoprivredni proizvođači bi trebalo da poznaju i zahteve sorti za pojedinim agrotehničkim merama, kao što su rokovi i gustina setve, količina NPK i hraniva i slično.

Pšenica

Sortiment Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju obuhvata 12 sorti pšenice. Najproširenija sorta u Srbiji je Simonida, odličnog tehnološkog kvaliteta sa visokim sadržajem proteina i vlažnog glutena. NS 40 S je sorta rekordnih prinosa i visokog koeficijenta produktivnog bokorenja. Zvezdana je prinosna sorta za intenzivne uslove proizvodnje, otporna na poleganje. NS Ilina je kasna, visokoprinosna sorta, odlične otpornosti na poleganje i bolesti. Pobeda je sorta visoke adaptabilnosti, pogodna za gajenje u ekstenzivnim uslovima. NS Futura i Renesansa su sorte sa izuzetnim mlinarsko-pekarskim osobinama i daju stabilne prinose. NS Obala je izuzetno adaptabilna sorta, posebno u lošim uslovima sredine. NS Igra i NS Grivna su sorte nove generacije, sa visokim koeficijentom bokorenja. NS Epoha ima dobar tehnološki kvalitet, a optimalan rok setve je od 15-25. oktobra. Nataša je ozimo-jara sorta pšenice, koja se seje od oktobra do marta. Nirvana je sorta spelte koja se koristi za spravljenje specijanog hleba i pogodna je za organsku proizvodnju.

Ječam

Pored pšenice, NS seme sortiment obuhvata 5 sorti ozimog ječma. Nonius je najproširenija sorta novosadskog višeredog ječma, pogodna za ishranu domaćih životinja. Novosadski 565 je pivarski i stočni ječam, odlične otpornosti na bolesti. NS Parip je novi višeredni ječam rekordnih prinosa, otporan na poleganje. NS Litos i NS Talos su novi, dvoredi ječmovi koji ostvaruju visoke i stabilne prinose.

Ovas, raž i tritikale

U okviru NS seme sortimenta postoje adaptabilni ozimi ovas NS Jadar, koji se prvenstveno koristi za ishranu domaćih životinja, pre svega konja, ozima raž NS Savo, visoke nutritivne vrednosti, pogodna za proizvodnju biomase i kvalitetnog zrna i ozimi tritikale Odisej, koji predstavlja sirovinu za dobijanje slada u industriji piva, u mešavini sa pšenicom služi za spravljanje hleba, a koristi se i kao stočna hrana.

S obzirom na to da ne postoji najbolja sorta za sve uslove, poljoprivredni proizvođači bi putem našeg vebsajta, društvenih mreža ili kod stručnjaka iz Instituta trebalo da potraže savete kako bi posejali sortu koja će im doneti najbolje rezultate. Do početka setve ostalo je dovoljno vremena, a poljoprivredni proizvođači za stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.