Organska poljoprivreda je integralni sistem proizvodnje koji promoviše i povećava biodiverzitet agroekosistema. U njoj je naglašena upotreba prirodnih resursa sa farme u odnosu na sredstva iz drugih izvora, imajući u vidu lokalne uslove koji zahtevaju lokalno adaptirane sisteme gajenja (Codex Alimentarius Commission, 1999). Institut za ratarstvo i povrtarstvo aktivno podržava razvoj organske poljoprivrede kroz preporuke o gajenju i postepenom prelazu sa konvencionalne poljoprivrede na poljoprivredu sa manjim korišćenjem eksternih resursa, što je prelazni korak ka organskoj poljoprivredi. U Odeljenju za organsku proizvodnju i biodiverzitet u Bačkom Petrovcu, na sertifikovanim organskim poljima, vrše se ispitivanja faktora bitnih za organsku poljoprivredu i vrši se oplemenjivanje s ciljem proizvodnje sertifikovanog organskog semena.

Biodiverzitet iz organske poljoprivrede

Proizvođači koji se bave organskom poljoprivredom su istovremeno čuvari i korisnici biodiverziteta na svim nivoima. Na nivou gena: autohtone i lokalno adaptirane sorte su poželjnije zbog veće prilagođenosti lokalnim uslovima gajenja; na nivou vrste: raznovrsna kombinacija biljaka i životinja poboljšava protok hranljivih materija i energije za poljoprivrednu proizvodnju; na nivou ekosistema: održavanje prirodnih staništa u okviru i u okolini organskih polja i odsustvo hemijskih tretmana stvara staništa pogodna za divlje vrste. Oslanjanje na prirodne mere kontrole štetočina pri čemu se održava diverzitet vrsta i smanjuje mogućnost pojave štetočina otpornih na hemijsku kontrolu.

Biodiverzitet za organsku poljoprivredu

U organskoj poljoprivredi se upravlja lokalno dostupnim resursima radi optimizacije efikasnosti korišćenja hranljivih materija i prostora između različitih biljnih i životinjsikh vrsta. Manipulacija biodiverzitetom, odnosno korišćenje odgovarajućih vrsta u vremenu i prostoru je glavni alat proizvođača u organskoj poljoprivredi. Uzdržavajući se od korišćenja mineralnih đubriva, sintetičkih pesticida i genetski modifikovanih organizama, proizvođači se oslanjaju na biodiverzitet za održavanje plodnosti zemljišta i sprečavanje bolesti i štetočina.

 

[do action=”fb-foto”]http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150974855189824.445516.56790329823&type=1[/do]