Zasnivanje: Lucerka je višegodišnja biljka, koju iskorišćavamo 5-7 godina, o čemu treba voditi računa pri smeni useva u plodoredu.

Izbor zemljišta: Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim režimom, neutralne reakcije, tipa černozem, livadska crnica, gajnjača, aluvijum, meliorisane i kultivisane ritske crnice.

Obrada zemljišta: Dubokom osnovnom obradom stvaramo rastresit oranični sloj, što pospešuje skupljanje vode, dobar razvoj korena, intenzivniji rad mikroflore i veću aktivnost kvržičnih bakterija. Predsetvenom pripremom zemljište treba poravnati i dobro usitniti, čime će se olakšati setva i osigurati ujednačeno nicanje.

Đubrenje: Đubrenje fosforom i kalijumom izvršiti na osnovu analize sadržaja ovih elemenata u zemljištu, pri čemu treba imati u vidu da će se lucerka na datoj parceli gajiti 4-5 godina. Na zemljištima srednje obezbeđenosti preporučuje se da količina fosfora u zasnivnju lucerišta bude 180-200 kgP2O5 ha-1, a kalijuma 100-140 kgK2O ha-1. Da bi mlade biljke lucerke obezbedili pristupačnim N u fazi klijanja i nicanja preporučuje se unošenje 40-50 kg ha-1 pred setvu.

Setva lucerke u prolećnom roku

Vreme setve: Optimalni rok setve u prolećnom roku je druga polovina marta ili prva polovina aprila. Rana setva može da strada zbog pojave poznih mrazeva, a kasna setva usled rane pojave sušnog perioda što dovodi u pitanje nicanje i razvoj useva, a samim tim i uspešno zasnivanje lucerišta.

Međuredni razmak: Kod nas se lucerka najčešće seje na međuredni razmak od 12,5 cm ili 25 cm.

Dubina setve: Optimalna dubina setve je od 0,5-3 cm zavisno od tipa zemljišta. Na srednje teškim zemljištima lucerku treba sejati na 1-2 cm, na teškim 0,5-1 cm, dok na lakim zemljištima dubinu setve treba povećati na 2-3 cm.

Količina semena za setvu: Pod uslovom da raspolažemo kvalitetnim semenom lucerke dovoljno je 15 kg ha-1 semena. Izbor sorte i poznavanje njenih karakteristika važan je uslov postizanja visokih i stabilnih prinosa kvalitetne kabaste stočne hrane. Prednost treba dati domaćim sortama, jer su prilagođene našim ekološkim uslovima

Valjanje: Neposredno po setvi treba primeniti valjanje površine s lakim valjcima, radi ravnomernijeg i ujednačenijeg nicanja. Treba naglasiti da se na teškim zemljištima ne preporučuje valjanje nakon setve zbog opasnosti od obrazovanja pokorice.