Sta­nje ozi­mih use­va je za­do­vo­lja­va­ju­će, što je po­tvr­dio dr Vla­di­mir Aćin iz Ode­lje­nja za str­na ži­ta iz In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo.

Po­ljo­pri­vred­ni­ke u na­red­nom pe­ri­o­du oče­ku­ju pri­pre­me za pri­hra­nu azot­nim đu­bri­vi­ma, te je pre­po­ru­ka iz In­sti­tu­ta da se od­ra­de N-min ana­li­ze ze­mlji­šta, ka­ko bi se do­bio sa­dr­žaj la­ko pri­stu­pač­nog azo­ta, na osno­vu če­ga bi se odre­di­le po­treb­ne ko­li­či­ne azot­nih đu­bri­va za pri­hra­nu.

Dr Vla­di­mir Aćin je iz­ja­vio da su u to­ku pre­li­mi­nar­ne ana­li­ze ko­je In­sti­tut spro­vo­di u sa­rad­nji sa po­ljo­pri­vred­nim struč­nim slu­žba­ma sa te­ri­to­ri­je Voj­vo­di­ne.

Sa­vet po­ljo­pri­vred­nim pro­i­zvo­đa­či­ma je da se ko­ri­sti AN đu­bri­vo, dok se UREA ne pre­po­ru­ču­je, jer uko­li­ko ne do­đe do pa­da­vi­na da, na­kon ra­stu­ra­nja đu­bri­va ras­tvo­re UREU i une­su je u ze­mlji­šte, mo­že do­ći do zna­čaj­nih gu­bi­ta­ka. UREU je bo­lje osta­vi­ti za ja­re use­ve, ka­da će se ona pred­se­tve­nom pri­pre­mom po­me­ša­ti sa ze­mlji­štem i ka­da su gu­bi­ci zna­čaj­no ma­nji.

Izvor: No­vo­sad­ska TV