Gajenje visokoprinosnih krmnih bilјaka dobrog kvaliteta je od presudnog značaja za intenziviranje stočarske proizvodnje. U cilјu smanjenja energetske potrošnje, zagađenja životne sredine i intenziviranja sistema održive polјoprivrede, treba razmotriti mogućnost povećanja površina pod ovim bilјnim kulturama. Dominantan način iskorišćavanja krmnih bilјaka je proizvodnja kabaste stočne hrane (zelena krma, seno, senaža i silaža) sa izuzetkom proteinskog graška koji se koristi za proizvodnju zrna. Značajan doprinos u proizvodnji kvalitetne i raznovrsne stočne hrane u Republici Srbiji pripada Odelјenju za krmno bilјe čiju osnovnu delatnost čini naučno-istraživački rad, oplemenjivanje i stvaranje novih sorti lucerke, crvene deteline, stočnog graška, grahorice, stočnog kelјa, krmnog sirka i sudanske trave. Do sada je u Odelјenju stvoreno 85 sorti krmnog bilјa, a ostvareni rezultati vredni su pažnje i van granica naše zemlјe, pa je u 11 zemalјa Evrope, Azije i Afrike registrovana 21 NS sorta. Na domaćem tržištu Institut se pozicionirao kao najveći proizvođač semena krmnog bilјa, a NS sorte se gaje na preko 70% površina koje su pod oraničnim krmnim bilјem. Zahvalјujući visokom kvalitetu, plasman i izvoz semena krmnog bilјa u inostranstvo, od najbližih suseda Bosne i Hercegovine, do dalekog Irana, beleži stalni rast.

 

Za prolećnu setvu u 2019. godini, u ponudi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo nalazi se seme sledećih sorti i hibrida:

 

Lucerka

NS BANAT ZMS II

BANAT VS

NS MEDIANA ZMS V

NERA

NIJAGARA

NS JELENA

Crvena detelina

UNA

Jari stočni grašak

NS JUNIOR za kombinovano iskorišćavanje

PARTNER

DUKAT

Jara grahorica

NOVI BEOGRAD

Sudanska trava

SREM

Krmni sirak

TITAN

NS DŽIN

SILOKING.

 

Pred nama je setva krmnog sirka i sudanske trave kao najznačajnijih uglјenohidratnih krmnih bilјaka sa raznovrsnom upotrebom (sveža zelena krma, seno, silaža ili senaža). To su jednogodišnje kulture za čije gajenje su potrebna relativno mala ulaganja, a u slučaju deficita kabastih stočnih hraniva mogu da budu adekvatna zamena u ishrani preživara. U odnosu na ostale bilјne vrste, bolјe podnose marginalna zemlјišta nepovolјne strukture zahvalјujući svom dobro razvijenom korenovom sistemu. Odlikuju se dugim vremenskim periodom korišćenja u toku godine, kontinuirano od polovine jula do pojave prvih mrazeva.

Srem je sorta sudanske trave koja se ističe brzim početnim porastom i dobrom regeneracijom nakon kosidbe. To je višeotkosna sorta koja ostvaruje do 100 t/ha zelene krme, odnosno 20 t/ha sena. Ako je sejana u glavnom roku setve, daje 3 do 4 otkosa u toku godine. Sorte krmnog sirka Titan i NS Džin su takođe višeotkosne i u toku godine ostvaruju 2 do 3 otkosa, u zavisnosti od roka setve. Imaju visok genetski potencijal za prinos zelene krme. Siloking je srednje kasni hibrid sirka šećerca, koji se u ishrani preživara koristi u svežem zelenom stanju ili kao silaža. Ima visok sadržaj šećera, od 12 do 16%, u stablјici koja ostaje sočna sve do kraja vegetacije. Otporan je na ekonomski značajne bolesti. Bilјke mogu dostići visinu iznad 3 m. Odlična je sirovina za spravlјanje silomase u biodigestorima u cilјu proizvodnje biogasa. Postiže veoma visoke prinose biomase, i do 110 t/ha. Izuzetno je pogodan za silažu, sam ili u kombinaciji sa silažnim kukuruzom.

 

Predsetvena priprema izvodi se u proleće u cilјu poravnavanja i usitnjavanja setvenog sloja zemlјišta radi što pravilnije setve, ujednačenijeg nicanja i kvalitetnijeg košenja.

U agroekološkim uslovima Srbije krmni sirak i sudanska trava mogu se sejati u tri roka setve – glavni, postrni i naknadni rok.

U glavnom roku, setva se izvodi kada površinski sloj zemlјišta dostigne temperaturu od 10-12°C, odnosno u periodu kada je kukuruz iz najranije setve u fazi nicanja, krajem aprila – početkom maja. Nakon košenja ozimog graška i grahorice ili ozimih krmnih smeša, ostaje dovolјno vremena za naknadnu setvu krmnog sirka ili sudanske trave. Optimalno vreme naknadne setve je od polovine maja do polovine juna i usevi sejani u tom roku mogu da daju dva do tri otkosa pre pojave prvih jesenjih mrazeva.

Postrna setva trebalo bi da se završi do polovine jula meseca. U zavisnosti od načina iskorišćavanja, setva se obavlјa na međuredni razmak od 12,5 cm ili 25 cm sa količinom semena od 25 do 30 kg/ha, odnosno 40 kg/ha. Hibrid Siloking seje se širokoredno na 50-70 cm, sa 5,5-10kg/ha semena. Neposredno nakon setve preporučuje se valјanje parcele radi što ujednačenijeg i bržeg nicanja. Prvi otkos dospeva 50 do 60 dana nakon setve, a svaki naredni za 40 dana. Sirak se kosi na visini od 10 do 12 cm u cilјu dobre regeneracije. Hibrid krmnog sirka Siloking se za spravlјanje silaže kosi u mlečno-voštanoj fazi zrelosti zrna.

 

Najvažniji elementi setve prolećnih krmnih bilјaka

Bilјna vrsta Setvena norma (kg/ha) Dubina setve (cm) Optimalan rok setve
Lucerka 15-20 0,5-3 15.03.-15.04.
Crvena detelina 15-20 0,5-3 15.03.-15.04.
Stočni grašak
NS Junior 150 4-6 20.02.-15.03.
Partner, Dukat 275
Grahorica 120 3-4 20.02.-15.03.
Krmni sirak i sud. trava
zelena krma, senaža 25-30 2-4 20.04.-10.05.
seno 40
Siloking hibrid 5,5-10 2-4 20.04.-10.05.