Repicina pipa 1Početak marta sa sobom donosi i planiranje zaštite useva uljane repice od insekata.

Blaža zima i nešto više temperature uslovile su pojavu male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus i C. napi) već krajem februara. Prvi primerci na Rimskim šančevima, okolina Novog Sada, uočeni su zahvaljujući žutim klopkama. Radi se o plastičnim posudama žute boje koje se 2/3 napune vodom i postave nekoliko centimetara iznad useva kako bi odrasle jedinke pipa tokom preleta useva mogle da upadnu u njih. Ova metoda praćenja je veoma efikasna i nije ograničena vremenskim uslovima u trenutku očitavanja. Ipak, da bi se donela konačna odluka o neophodnosti tretiranja potrebno je koristiti i vizuelni metod. Ekonomski prag štetnosti za ove insekte iznosi prisustvo 1 insekta na 5 biljaka. Brojnost ove dve vrste jako varira od rejona do rejona tako da je potrebno obići svaku parcelu posebno i doneti odluku o potrebi za tretiranjem.

Insekticidi registrovani za ovu namenu kod nas su lambda-cihalotrin, hlorpirifos i bifentrin.

Repicin sjajnik 2Za razliku od repičinih pipa, pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) je česta i polja na kojima hemijski tretman nije opravdan su retka. Pored ovoga potrebno je pridržavati se ekonomskih pragova štetnosti. Kada su pupoljci još neizdiferencirani i zbijeni u cvasti tada je kritično prosečno prisustvo od 1 do 1,5 insekata a u fazi pojave prvih izdiferenciranih pupoljaka u cvasti kritičan broj predstavljaju 2 do 3 insekta po terminalnoj cvasti. Sa početkom cvetanja opasnost od sjajnika naglo opada. Insekticidi registrovani za ovu namenu su: bifentrin, lambda-cihalotrin, alfa-cipermetrin, hlorpirifos, deltametrin, cipermetrin, taufluvalinat, indoksakarb.

 

Prethodnih godina tretiranje repičinog sjajnika (u ozimoj uljanoj repici) obavljano je uglavnom tokom prvih dana aprila a repičinih pipa, tamo gde je bilo potrebe, desetak dana pre sjajnika.