zetva-strnih-zitaPšenica, kao i ostala strna žita uskoro će ući u završnu fazu vegetacije. Sve što su struka i nauka znali, a poljoprivredni proizvođači primenili videće se u reproduktivnoj fazi vegetacije.  Za nekoliko dana počinju faze klasanje-cvetanje-oplodnja, posle čega će procesi u biljkama zavisiti od vremenskih uslova.

Prinos i kvalitet budućeg roda zavisiće od vremenskih uslova i primenje tehnologije gajenja. Još uvek je rano da se daje prognoza prinosa pošto se ne zna konačan broj klasova po kvadratnom metru i broj zrna po klasu, ali se može dati procena potencijala na osnovu opšteg izgleda useva. Obilascima parcela tokom prošle nedelje zapaženo je da se stanje pšnice značajno popravilo, iako ovogodišnja vegetacija kasni deset dana u odnosu na ranije godine zbog niskih temperatura tokom aprila.

Na većini parcela je vidljiv list zastavičar ili je u formiranju, tako da se u narednim danima može očekivati početak klasanja. Kako su noćne temperature ispod 10° C treba očekivati usporeno i neujednačeno klasanje. U ovoj fazi primena sredstava za zaštitu od patogena neće zaštiti useve od fuzarioza. Treba imati na umu da se napad fuzarijuma odvija tokom cvetanja klasa, a prognoze su da će se to desiti nekoliko dana nakon pojave klasa. Za sada nema nikakvih simptoma bolesti na listovima, pa tretiranje useva neće biti neophodno, ali neće ni smetati, navode stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Na nekim parcelama se uočavaju usevi sa neujednačenom zelenom bojom listova, po uzdužnim trakama, a pretpostavlja se da je to posledica manjka izvesnih količina azota. Deficit azota se može nadoknaditi jedino folijarnom primenom hraniva (rastvor urea do 25 kg/ha ili nekog tečnog đubriva). Primena tečnih đubriva je uglavnom kompatibilna sa sredstvima za zaštitu, ističu stručnjaci iz Instituta.

Da bi se formirao dobar prinos zrna, trebalo bi da temperature vazduha i količina padavina ostanu u okviru višegodišnjih proseka za maj i jun. Usevi će biti izloženi uticaju različitih abiotičkih i biotičkih faktora, pa se poljoprivrednim proizvođačima savetuje češći obilazak njiva.

Vrhunski kvalitet NS seme sorti pšenice i ostalih strnih žita i višedecenijsko iskustvo nam daje sigurnost da će i ovogodišnja žetva biti uspešna. Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.