SremacPasulj zauzima značajno mesto u ishrani našeg stanovništva ali i u poljoprivrednoj proizvodnji kao ekonomski isplativa biljna vrsta i dobar predusev. Zbog svoje adaptabilnosti, može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Ubraja se u povrće sa najbogatijim hranjivim materijama, prvenstveno zbog visokog sadržaja proteina i ugljenih hidrata. Za njega je karakteristično da daje dobre prinose, a osušeno zrno lako se čuva i tom prilikom ne gubi ništa od hranljivih sastojaka, pored toga lako se transportuje.

Ostvareni prinosi sa NS-sortama pasulja

Proizvođač Mesto Sorta Godina Ostvareni prinos u kg/ha
Valentik Miroslav Pivnice Dvadesetica 2011 3400
Botić Svetozar Zmajevo Dvadesetica 2009 3200
Čučaga Anđelko Klek Dvadesetica 2008 3000
Žižakov Tošica Zmajevo Sremac 2009 3100
Komazec Dušan Gajdobra Balkan 2011 3200

DvadeseticaNiski prinosi u Srbiji rezultat su činjenice da je najveća površina pod pasuljem skoncentrisana u porodičnim domaćinstvima, na malim parcelama. Evidentan je i blagi pad pod površinama sa pasuljem u poslednjih 10 godina sa stopom od 1,89 %. Razlozi neadekvatnih i niskih prinosa su mnogobrojni. Pasulj se često seje na najsiromašnijim parcelama, jer je uvreženo mišljenje da ga netreba đubriti. Naravno, za ostvarivanje visokog prinosa zemljište mora biti obezbeđeno u hranivima. Količina hraniva zavisi od agrohemijske analize i planiranog prinosa. Podaci iz literature govore da bi trebalo obezbediti 40-60 N/ha, 70-90 kg P2O5 i 80-100 kg K2O/ha.

Proizvođači pored toga što ne đubre usev često odaberu i najzakorovljeniju njivu, što opet neminovno dovodi do pada prinosa. Korišćenje nesortnog i neispitanog semena je čest uzrok smanjenja prinosa. Mnogi proizvođači setvu ne vrše na osnovu klijavosti, apsolutne težine i planiranog broja biljaka, već odoka seju 80-90 kg semena/ha. Ovo najčešće dovodi do smanjenog broja biljaka na parceli. Količina upotrebljenog semena zavisi pre svega od apsolutne težine. Ona se kreće od 274-405 gr, stoga je za planiran broj biljaka od 420.000/ha potrebno 150-190 kg/ha semena. Izmenom načina gajenja kukuruza, smanjeno je gajenje pasulja kao međuuseva, a povećane su površine pod čistim usevom. Nažalost, i dalje se koriste odomaćene populacije i nesortno seme za setvu. Na ovakav način se poseje oko 40 % površina pod pasuljem.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvorene su sorte obojenog pasulja, Zlatko i Sremac, kao i sorte belog zrna: Dvadesetica, Maksa, Belko i Balkan.

Sorte Instituta su determinantnog rasta (čučavci) i namenjene gajenju u čistom usevu. Za ostvarivanje visokih prinosa setva mora biti na konačan planirani sklop, sa međurednim razmakom od 45-50 cm. Setvom na međuredni razmak od 70 cm ne obezbeđuje se adekvatan vegetacioni prostor, biljke ne sklope redove u cvetanju, a u usevu je niža relativna vlaga vazduha, a samim tim smanjena je i oplodnja.

Zaštiti useva se često pristupa neadekvatno, primenjuju se herbicidi koji se koriste u soji sa istim količinama aktivne materije po ha. Pasulj je osetljiviji od soje na te koncentracije i često se izazivaju ožegotine i smanjuje prinos.

Pasulj je biljna vrsta koja ima slabiji korenov sistem od ratarskih useva, te je za stabilnu proizvodnju potrebno navodnjavanje. Gubici u prinosu nastaju i kod ubiranja-žetve. Da bi smanjili troškove proizvodnje, usevi se skidaju kombajnima koji nisu adaptirani, a to dovodi do loma i prosipanja semena. Tom prilikom otpad nastaje i kod prebiranja jer je semenjača pukla ili napukla.

Prinos pasulja kod nas prosečno iznosi 1 tonu po ha, što je za 0,5 tona manje u odnosu na evropski prosek. Niski prinosi u Srbiji rezultat su činjenice da je najveća površina pod pasuljem skoncentrisan u porodičnim domaćinstvima.

Sa sortama Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, uz korišćenje deklarisanog semena koje ima klijavost od 95-97 % ostvaruju se prinosi od 3,0-3,5 t/ha, što je skoro tri puta više od ostvarenog Republičkog proseka.