males-2Uspešna proizvodnja pšenice zavisi od niza faktora. Pored dobre pripreme zemljišta i kvalitetne setve, veoma je važan pravilan izbor sorte. Da bi se postigla sigurnija proizvodnja, preporuka stručnjaka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, prof. dr Miroslava Maleševića, je da se poljoprivredni proizvođači opredele za setvu 2, 3 do 4 sorte pšenice zavisno od planirane površine. Veći proizvođači, sa većim površinama, treba da gaje više sorti pšenice jer se time postiže veća profitabilnost proizvodnje, s obzirom da svaka godina favorizuje određene tipove sorti. Treba imati na umu da do danas nije stvorena jedna sorta koja će svake godine na svim lokalitetima dati najbolji prinos.

Zašto sejati novosadski NS sortiment?

Prvi razlog je što su NS sorte svih ovih godina gajenja (podsetimo da Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad postoji od 1938. godine) dokazale visok potencijal za prinos. Sorte pšenice stvorene u Institutu, svojim vrhunskim prinosima od 10 i 11 t/ha, konkurišu sortimentu koji na naše tržište dolazi iz drugih zemalja.

Drugi razlog preporuke NS sortimenta pšenice u strukturi setve, možda i veći od prethodnog, je što NS sorte imaju visok tehnološki kvalitet. Proizvođači znaju da su kvalitetne sorte pšenice mnogo više cenjene nego sorte slabijeg kvaliteta. Nedovoljno vrednovanje kvaliteta pšenice na našem tržištu je neopravdano potisnulo NS sorte iz strukture setve. Prof. Malešević apeluje na stavljanje kvaliteta pšenice u prvi plan, zajedno sa visinom prinosa. NS sorte pšenice ispunjavaju oba faktora uspešne proizvodnje – prinos i kvalitet!

Spomenimo i druge razloge setve pšenice novosadskog Instituta: adaptabilnost na različite agroekološke uslove, solidna tolerantnost prema najštetnijim prouzrokovačima bolesti, ekonomičnost u potrošnji mineralnog đubriva.

Za dobar prinos i kvalitet pšenice važna je i pravilna setvena norma. Vrhunski proizvođači su dokazali da se kvalitetnom setvom, upotrebom kvalitetnih sejalica, količina semena za setvu može znatno smanjiti. Opravdana je preporuka prof. Maleševića da proizvođači koji raspolažu savremenom mehanizacijom, sejalicama, treba da smanje količinu semena po hektaru bez bojazni da će prinos zbog toga biti niži.

Setvena norma NS sorti pšenice kreće se od 400-550 klijavih zrna po ha, zavisno od kvaliteta predsetvene pripreme, roka setve i od sorte. Pored pomenutih faktora, možda i ključni faktor, jeste kvalitet semena. Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u ponudi ima isključivo deklarisano seme. Na deklaraciji se nalaze parametri kvaliteta kao osnova za izračunavanje potrebne količine semena po hektaru. Upotrebom deklarisanog semena smanjuju se rizici u proizvodnji, a postižu se veći, stabilniji i kvalitetniji prinosi. Zato sa pravom stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kažu da je deklarisano seme najekonomičnije i najprofitabilnije seme.

Sada se odlučuje kakav će prinos biti! Na početku svega je seme!