Temperaturni uslovi nisu bili naklonjeni pšenici i ostalim strnim žitima. Mrazevi u februaru naprastanje useva pšenicevili su određena oštećenja listovima mladih biljaka, koje su se nalazile u fazi punog bokorenja i pripremale za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu porasta. Oporavak useva trajao je skoro mesec dana, a polja su se tek nedavno zazelenela.

I pored delovanja niskih temperatura, ranije zasejani usevi strnih žita ulaze u fazu vlatanja, dok su kasnije zasejani u fazi intenzivnog bokorenja. Za sada se na vegetacionoj kupi, odnosno na klasiću u diferenciranju, ne vide nikakve posledice delovanja februarskih mrazeva. Treba očekivati da će u narednih sedam do deset dana većina useva preći u fazu vlatanja, odnosno porast u stablo. Kod veoma bujnih i dobro izbokorenih biljaka ( sa 1000 do 2000 izdanaka po m2) doći će do postepenog odbacivanja bočnih izdanaka. Ostaće samo izdanci koji su ranije formirani i koji će sa glavnim stablom biti nosioci prinosa.

Sada je vreme da se razmišlja o strategijama za borbu sa korovima, bolestima i štetočinama. Opšte mišljenje stručnjaka za zaštitu bilja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, jeste da za sada ne treba preduzimati nikakve mere, već primeniti mere u zavisnosti od prisustva korova, potencijala patogena i prisustva štetočina. Ako pojava efemernih korova, kao što su mišjakinja ili veronica ugrožavaju porast strnih žita, moguća je primena herbicida koji na ove korove deluju, ali se pri tome mora voditi računa o jutarnjim temperaturama i osetljivosti preparata na niže temperature. Naročito treba voditi računa o mešanju pesticida i regulatora rasta. Vreme za primenu regulatora je sada, pred početak vlatanja glavnog stabla. Nema potrebe za masovnom primenom primenom herbicida i fungicida, tako da će se primena ovih sredstava odvijati odvojeno.

Pre početka primene strategije za borbu sa korovima, bolestima i štetočinama najbolje je konsultovati se sa stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koji će svim poljoprivrednim proizvođačima dati stručne savete kako bi ostvarili najbolje rezultate.