U pe­ri­o­du od 24. do 29. sep­tem­bra, odr­žan je 57. po re­du me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­no-pre­hram­be­ni sa­jam „Agra“ u Gor­njoj Rad­go­ni, Slo­ve­ni­ja. Sa­jam „Agra“ oku­pio je pre­ko 1.800 iz­la­ga­ča i je­dan je od vo­de­ćih saj­mo­va za po­ljo­pri­vred­ne pro­i­zvo­de i hra­nu u Evrop­skoj uni­ji i  dr­ža­va­ma u okru­že­nju. Glav­na te­ma ovo­go­di­šnjeg saj­ma bi­la je teh­no­lo­gi­ja i di­gi­ta­li­za­ci­ja u po­ljo­pri­vred­noj pro­i­zvod­nji, a po­seb­na pa­žnja je po­sve­će­na eko­lo­škoj po­ljo­pri­vre­di.

Uče­šće In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo na saj­mu „Agra“ omo­gu­ći­lo je svim za­in­te­re­so­va­nim po­se­ti­o­ci­ma i po­ljo­pri­vred­nim pro­i­zvo­đa­či­ma da se upo­zna­ju sa ak­tu­el­nim sor­ti­men­tom se­me­na ra­tar­skih i po­vr­tar­skih bilj­nih vr­sta bren­da NS SEME, kao i da do­bi­ju sve po­treb­ne in­for­ma­ci­je i sa­ve­te na­ših struč­nja­ka.

Sa­jam „Agra“ u Slo­ve­ni­ji po­se­ti­li su pot­pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de Đor­đe Mi­li­će­vić i po­kra­jin­ski se­kre­tar za po­ljo­pri­vre­du dr Vuk Ra­do­je­vić. Za vre­me tra­ja­nja saj­ma, odr­žan je su­sret za­dru­ga­ra iz Voj­vo­di­ne i Za­dru­žnog sa­ve­za Slo­ve­ni­je.