U sub­o­tu, 20. jula održan je 17. Strong­man Euro kup u Novim Kozarci­ma kod Kikinde.

Domaćin i orga­ni­za­tor man­i­festaci­je je bod­i­bild­ing klub „Slo­bo­da“ uz podršku Gra­da Kikinde i Mesne zajed­nice Novi Kozarci. Sedamnaesto sport­sko oku­pl­jan­je naj­jačih lju­di Evrope privuk­lo je pažn­ju velikog bro­ja pos­ma­trača. Ogrom­na posećenost man­i­festaci­je u cen­tru Novih Kozara­ca dokaz je da je pub­li­ka bila prezado­volj­na onim što je videla. Snagu, spret­nost i izdržljivost pokaza­li su sna­ga­tori iz Poljske, Mađarske, Slo­vačke, Bosne i Herce­go­dine, Sloveni­je i Aus­tri­je, a Srbi­ju i Nove Kozarce pred­stavl­jao je Dra­gan Bogo­je­vić, ubedlji­vo najs­tar­i­ji učes­nik. Tak­mičen­je se sas­to­ja­lo od šest iza­zovnih dis­ci­plina koje zahte­va­ju dobru fiz­ičku pripreml­jenost i kon­cen­traciju. Slovenac Mati­jaž Belšak odbranio je prošl­o­godišn­ju tit­u­lu naj­jačeg čove­ka na Strong­man tak­mičen­ju i potvr­dio zaš­to je u ovom ekstrem­nom sportu dom­i­nan­tan. Dru­go mesto je pri­pa­lo Sloven­cu Jaki Kržišniku, a treće­plasir­ani je bio Aus­tri­janac Ronald Noli.

Sada već tradi­cional­no, Insti­tut za ratarst­vo i povr­tarst­vo podržao je i spon­zorisao ovu man­i­festaci­ju koja pred­stavl­ja spoj snage tela i duha.

 

Galerija fotografija…