U svečanoj Sali Odel­jen­ja za kuku­ruz na Rim­skim Šanče­vi­ma, u četvr­tak 27. juna, održan je veli­ki kolegi­jum uprave Insti­tu­ta.
Kolegi­ju­mu su pris­ustvo­vali predsed­nik Upravog odb­o­ra Insti­tu­ta, prof. dr Bog­dan Kuz­manović, direk­tor­ka Insti­tu­ta, dr Svet­lana Baleše­vić Tubić, menadž­ment Insti­tu­ta i rukovo­di­o­ci odel­jen­ja.
Veli­ki kolegi­jum je ini­ci­rao i vodio predsed­nik Upravnog odb­o­ra, prof. dr Bog­dan Kuz­manović. U svom izla­gan­ju je pred­stavio rezul­tate rada novog rukovod­st­va u pro­tek­lih god­nu dana, uspešno završene pro­da­jne sezone pro­lećnih biljnih vrs­ta, a naglasio je značaj i pred­nos­ti novog mod­ela pro­da­je seme­na. Prof. dr Kuz­manović je sa zado­voljstvom istakao je da su već zaključeni ugov­ori za sledeću pro­da­jnu sezonu.
Predsed­nik UO se osvr­n­uo na postignuća Insti­tu­ta u pro­tek­lom peri­o­du, ben­e­fite i obaveze sta­tusa insti­tu­ci­je od nacionalnog znača­ja za Repub­liku Srbi­ju, a poseb­nu pažn­ju je obra­tio na čin­jenicu da je Insti­tu­tu za ratarst­vo i povr­tarst­vo, u veo­ma oštroj konkuren­ci­ji vrhun­skih naučnih ustano­va iz dom­e­na poljoprivrede, pov­er­e­na orga­ni­zaci­ja čak tri naučne kon­fer­en­ci­je svet­skog ran­ga! Tak­vo postignuće neke naučne insti­tu­ci­je nije poz­na­to ni u glob­al­nim razmera­ma. Orga­ni­zaci­ja čak tri nauč­na sku­pa svet­skog ran­ga na istom mes­tu, u kratkom vre­men­skom peri­od od dve godine uz pris­ust­vo velikog bro­ja najem­i­nent­ni­jih svet­skih stručn­ja­ka iz sve­ta poljoprivred­nih nau­ka u Novom Sadu i Srbi­ji, pred­stavl­ja sin­ergi­ju real­izaci­je dobro zacr­tanih cil­je­va uprave, vrhun­skog rada stručn­ja­ka Insti­tu­ta te povoljnog ambi­jen­ta stvorenog od strane države. Bro­jne su i znača­jne koristi koje će od kon­fer­en­ci­ja imati srp­s­ka nau­ka, Novi Sad i sam Insti­tut. Na kra­ju svog izla­gan­ja, Prof. dr Kuz­manović je pred­stavio neke od stratešk­ih cil­je­va, pri­lagođa­van­je novom Zakonu o nau­ci i straži­van­ji­ma i širi plan rada Insti­tu­ta za budućnost.
Direk­tor­ka Insti­tu­ta, dr Svet­lana Baleše­vić Tubić, potvrdi­la je stratešku opre­del­jenost Insti­tu­ta na angažo­van­ju najper­spek­tivni­jih mladih naučnih rad­ni­ka, naglasivši da je neophod­no da Insti­tut stvori uslove koji će privući mlade vrhunske stručn­jake da nas­tave svo­ju naučnu kar­i­jeru pod okril­jem Insti­tu­ta. Vrhun­s­ki mla­di naučni­ci su jedan od garan­ta uspešne budućnos­ti Insti­tu­ta u pred­sto­jećim deceni­ja­ma.
Kon­ačno, kolegi­jum je upoz­nat sa učešćem Insti­tu­ta za ratarst­vo i povr­tarst­vo, Novi Sad na velikom bro­ju znača­jnih pro­jeka­ta. Od pro­jeka­ta min­istarst­va prosvete, nauke i tehnološkog razvo­ja i pro­jeka­ta inte­gral­nih inter­dis­ci­pli­narnih istraži­van­ja (III), sve do među­nar­o­d­nih pro­jeka­ta HORIZON 2020, FP‑7, IPA-Inter­reg, COST, SEERA-NET i SEEDNET i bro­jnih bilat­er­ala. Toli­ka bro­j­na aktivnost na pro­jek­ti­ma visokog ran­ga je pokaza­telj naučnog kapacite­ta Insti­tu­ta te renomea naučnih rad­ni­ka Insti­tu­ta.
Insti­tut za ratarst­vo i povr­tarst­vo kao insti­tu­ci­ja od nacionalnog znača­ja za Repub­liku Srbi­ju, sa pono­som ističe svo­ju tradi­ci­ju pos­to­jan­ja od preko 80 god­i­na, mod­er­an prist­up rukovođen­ju i poslo­van­ju kao i znača­jno pris­ust­vo na domaćoj i svet­skoj naučnoj i komer­ci­jal­noj sceni.