Proizvod­n­ja strnih žita u 2018/19. praće­na izuzetno nepo­voljn­im vre­men­skim uslovi­ma polako se privo­du kra­ju. God­i­na će osta­ti zapamće­na po ekstrem­noj suši tokom jesen­jeg peri­o­da, kao i obil­nim padavina­ma u maju, odnos­no u vreme klasan­ja i cve­tan­ja, što je spreči­lo bro­jne proizvođače da primene adek­vatne mere zaštite od bolesti. Ovo je uslovi­lo da use­vi na najvećem delu površi­na ima­ju rel­a­tivno retke sklopove, sa man­jim bro­jem klaso­va po jedini­ci površine i sman­jen­im bro­jem zrna u kla­su, što će za posledicu imati određenu reduk­ci­ju pri­nosa u odno­su na prethod­ne godine. Osim toga, vlažni uslovi tokom maja mese­ca doprineli su inten­zivnoj pojavi prouzroko­vača paleži klasa (Fusar­i­um sp.), ali i drugih bolesti, kao i inten­zivnom razvo­ju korovskih bil­ja­ka, što će se dodat­no nepo­voljno odraz­i­ti na vis­inu pri­nosa.

Prvi otkosi ozi­mog ječ­ma u Srbi­ji zabeleženi su tokom prethod­ne nedel­je. Ost­vareni pri­nosi kreću se od sve­ga 4–5, pa i preko 8,5 t/ha, kod proizvođača iz Beče­ja, Kovač Nan­do­ra sa sor­tom ozi­mog ječ­ma Novosad­s­ki 565, na površi­ni od 20 ha.

Upra­vo se iz ovo­ga može vide­ti da se setvom deklar­isanog seme­na, pravil­nom pri­menom agrotehničk­ih mera, pravovre­menom zaštit­om use­va, odnos­no poš­to­van­jem dobre poljoprivredne prakse, mogu ost­var­i­ti odlični pri­nosi i u nepo­voljn­im god­i­na­ma za proizvod­nju strn­i­na kao što je ova.

Takođe, na ogled­nim polji­ma novosad­skog Insti­tu­ta za ratarst­vo i povr­tarst­vo prošle nedel­je je otpočela žet­va ogle­da sa ozim­im sor­ta­ma ječ­ma. Prvi rezul­tati ukazu­ju na to da su u poređen­ju sa prethod­nom godi­nom pri­nosi ječ­ma iz najrani­jeg okto­barskog roka setve (5. X) man­ji za 20% do 30% u zav­is­nos­ti od ispi­ti­vane gus­tine setve, pri čemu je kod većih gusti­na raz­li­ka bila man­ja. Iako pose­jani na vreme, s obzirom na nedostatak vlage u zemljiš­tu, use­vi iz najrani­jih roko­va nicali su tek tokom druge polovine novem­bra, odnos­no sa pojavom prvih većih količi­na padavina. Upra­vo iz tog razlo­ga, ovo­godišn­ji pri­nosi ječ­ma iz prvih roko­va setve nalaze se na nivou pri­nosa novem­barskih roko­va iz prethod­ne, proizvodne 2017/18. godine.

Najavl­je­na sta­bi­lizaci­ja vre­me­na, odnos­no prestanak učestal­ih padavina praćen povišen­im tem­per­at­u­ra­ma vaz­duha, omogućiće brži završe­tak žetve ozi­mog ječ­ma i poče­tak žetve drugih vrs­ta strnih žita tokom nared­nih dana, pre sve­ga ozime pšenice koja iz faze voš­tane prelazi u fazu pune zrelosti.

Stručn­jaci Insti­tu­ta zabeležili su poče­tak žetve pšenice u Torniku u opš­ti­ni Žitište.

Na indi­vid­u­al­noj parceli u Torniku pri­nos je pre­ma pro­ce­na­ma oko 6,5 tona pšenice po hek­taru, a pro­ce­nat vlažnos­ti zrna 13. Uzi­ma­jući u obzir da je pšeni­ca kas­no nikla zbog velike suše tokom jeseni, a potom i obil­nih kiša sve do nedavno, to ne pred­stavl­ja loš pri­nos za ovu god­inu, naglasio je dr Aćin.