1-001U petak 22.01.2016. u Somboru, u punoj sali Edukativnog centra za poljoprivrednike održan je stručni sastanak o stanju i prihrani strnih žita i uljane repice. Organizator skupa je bila PSS Sombor, pri čemu su stručnjaci Instituta dipl. inž. – master Vladimir Aćin i dr Nikola Hristov sa temama “Uzorkovanje zemljišta i prihranjivanje strnih žita u 2015/2016. god.“ i „Sortiment NS jarih strnih žita za 2016.” dali pun doprinos realizaciji ovog sastanka.

Prisutne goste je pozdravio direktor PSS Sombor, dipl. inž. Vladimir Sabadoš, nakon čega je usledilo predavanje dipl. inž. Smiljke Mojsović „Rezultati primene N-min metode u 2015. godini na površinama poljoprivrednih proizvođača i mogućnost realizacije projekta u 2016. godini“. Konstatovano je da se prihrana u 2015. najčešće odvijala u dva navrata i da je postignuto znatno efikasnije i racionalnije đubrenje u odnosu na prethodni period. Agrohemijske analize zemljišta i utvrđivanje lakopristupačnog azota nastaviće se početkom februara, pri čemu će sve analize na teritoriji grada Sombora biti besplatne.

3-001Zatim je usledilo predavanje dipl. inž. Vladimira Sabadoša „Stanje pšenice, ječma i uljane repice u januaru 2016. godine“. Usevi zasejani u optimalnom roku nalaze se u zadovoljavajućoj fazi, dok je analiza setvene strukture ukazala na smanjenje površina pod uljanom repicom i ječmom i povećanje površina pod pšenicom, koja je u značajnoj meri zasejana van roka. Upotreba sertifikovanog semena je zadržana na prethodnom nivou, ali je u strukturi visokih kategorija semena uočeno smanjenje kategorije predosnovno seme (POS) i povećanje učešća semena druge sortne reprodukcije (C2). Preliminarni rezultati ukazali su na sličnu distribuciju lakopristupačnog azota u zemljištu u odnosu na prethodnu godinu.

Mr Gordana Forgić je održala predavanje „Zdravstveno stanje strnih žita u 2015/2016. godini“, pri čemu je ukazano na manju pojavu glodara, izostanak napada bauljara i pojave lisnih vaši i manju pojavu korovskih biljaka. Posebno je naglašena pojava oštećenja usled neadekvatnog mešanja fungicida i herbicida u prethodnoj godini i slabija pojava bolesti.

Kao najvažniju aktivnost u narednom periodu naveden je obavezan obilazak parcela i praćenje stanja useva, kako u odnosu na bolesti, tako i u odnosu na aktivnost štetočina i pojavu ranih prolećnih korova.

Prof. dr Miroslav Malešević je u predavanju o savremenoj agrotehnici proizvodnje pšenice, njenom kvalitetu i trenutnom stanju u našoj zemlji, ukazao na neiskorišćeni potencijal visokokvaltetnih sorti pšenice, rekordne prinose i nesklad sa državnim prosekom, prednosti savremene mehanizacije, sadržaj azota u zemljištu i njegovo iznošenje prinosom, kao i na savete za uspešnu proizvodnju u narednom periodu.

2-001Dipl. inž. – master Vladimir Aćin se u svom predavanju osvrnuo na stanje useva i faze razvijenosti ozimih strnina iz različitih rokova i gustina setve, kao i na nepovoljne vremenske prilike koje su dovele do odlaganja setve i kasnijeg i neujednačenog nicanja useva na brojnim parcelama.

Osim toga, ukazano je i na značaj uzimanja uzoraka zemljišta za određivanje sadržaja lakopristupačnog azota (N-min test) pred početak prolećnog dela vegetacije.

Na kraju izlaganja prikazan je deo obrađenih rezultata ovogodišnjeg preliminarnog uzorkovanja zemljišta na sadržaj nitratnog azota na teritoriji Vojvodine, koje se sprovodi preko 30 godina.

Dr Nikola Hristov je upoznao prisutne sa ponudom Instituta za predstojeću prolećnu setvu.

Posebno su istaknuti ozimo-jara pšenica Nataša, jari dvoredi pivski ječam NS Marko i jari ovas Dunav.

Ukazano je na odlične prinose koji su ostvareni u 2015. godini, mogućnost gajenja smeša sa jarim leguminozama, kao i na neophodnost povećanja setvene norme zbog slabijeg bokorenja jarih useva i veće mase 1.000 zrna u odnosu na prethodnu godinu.