Tradi­cional­no tak­mičen­je ris­ara održano je u sub­o­tu, 13. jula, u okviru žetvene svečanos­ti „Duži­jan­ca 2019.“. Duži­jan­ca je svetkov­ina završet­ka žetve koja se u Sub­oti­ci slavi više od 100 god­i­na. Ona je izraz vere i kul­ture, svo­jevrsni spoj molitve i zah­val­nos­ti, običa­ja i kul­turnih vred­nos­ti Hrva­ta – Bun­je­va­ca. Orga­ni­za­tor man­i­festaci­je „Duži­jan­ca“ je Udru­ga bun­je­vačk­ih Hrva­ta, a domaći­ni ovo­godišn­je man­i­festaci­je su bili Gabriel i Snežana Kujundžić. Pobed­ni­ci ovo­godišn­jeg risa su Sti­pan Kujundžić i Ruža Juhas, neprikos­noven ris­ars­ki par. Iako su obo­je već u osmoj deceni­ji, iza sebe su ostavili upo­la mlađe takmičare.Takmičenje ris­ara je jed­na od najpop­u­larni­jih man­i­festaci­ja koja se u Sub­oti­ci održa­va više od pola veka.

Insti­tut za ratarst­vo i povr­tarst­vo je bio počas­ni gost ove dugogodišn­je man­i­festaci­je. Uvek spre­man da ponu­di svo­je znan­je,  pre­točeno u kvalite­tan semen­s­ki mater­i­jal pod poz­na­tim bren­dom NS seme, naš Insti­tut je i ove godine najboljim tak­mičari­ma obezbe­dio tonu semenske robe za pred­sto­jeću sezonu.

 

 

Galerija fotografija…