Na žit­nim polji­ma, žet­va ječ­ma se privo­di kra­ju, a žet­va pšenice je na polovi­ni.

Dr Novi­ca Mlade­n­ov, sa Odel­jen­ja za str­na žita, ističe da je ovo top­lo vreme uslovi­lo da pšeni­ca rani­je dođe u fazu pune zrelosti. Posled­njih dana pšeni­ca se inten­zivno žan­je, a ima parcela na koji­ma je žet­va i završe­na. Rani­joj žetvi doprinele su visoke tem­per­a­ture u prethod­nom peri­o­du tako da je sva pšeni­ca sprem­na za žetvu.

Na osnovu prvih otkosa može se reći da su pri­nosi znat­no niži, pa se pro­cen­ju­je da će na čitavom području biti požn­jeveno za oko 20 odsto man­je u odno­su na peto­godišn­ji pros­ek, naglaša­va dr Mlade­n­ov. Takođe, prvi rezul­tati pokazu­ju i da je man­ja zapremins­ka masa, odnos­no hek­toli­tar, u odno­su na rani­je godine. Sve je to posled­i­ca talasa visok­ih tem­per­atu­ra, kako dnevnih, tako i noćnih, koje su uti­cale na brzo sazre­van­je bil­ja­ka, odnos­no gubljen­ja zelene boje i skraćene veg­etaci­je.

Savet ratari­ma je da nared­nih dana mak­si­mal­no angažu­ju svu raspoloživu meh­a­nizaci­ju kako bi se ubi­ran­je hlebnog žita što pre završi­lo. Tre­ba napomenu­ti da od brzine završet­ka žetve zav­isi i koli­ki će biti žetveni gubi­ci. Očeku­je se da će se u nared­nih 10 dana ovaj posao privesti kra­ju, s obzirom na to da se najavlju­ju vre­men­s­ki uslovi koji su naklon­jeni žeteoci­ma.